Định khoản NV 59

01.10.2018

Ngày 31 tháng 01 năm 2016 Tiền điện phải thanh toán theo hoá đơn: DL/11T số: 0006611 của chi nhánh điện Cầu Giấy.

– Giá mua chưa có thuế : 4.000.000đ

–  Thuế GTGT:  400.000đ

Phân bổ cho các đối tượng:

– Phân xưởng sản xuất: 2.800.000đ

– Bộ phận bán hàng: 700.000đ

Bộ phận quản lý doanh nghiệp: 500.000đ

Định khoản kế toán

Nợ TK 62771: 2.800.000

Nợ TK 6417: 700.000

Nợ TK 6427: 500.000

Nợ TK 13311: 400.000

     Có TK 3311: 4.400.000

>>Xem video

Tin trước: Định khoản NV 58

Tin tiếp: Định khoản NV 60