01.10.2018

Sản phẩm hoàn thành 4.000 nhập kho thành phẩm theo phiếu nhập thành phẩm số 02 ngày 31 tháng 01 năm 2016.

Định khoản kế toán

Nợ TK 155: Giá trị được update sau khi tính giá thành sản phẩm

Có TK 154: Giá trị được update sau khi tính giá thành sản phẩm

>>Xem video

Tin trước:

Tin tiếp: Giao diện phiên bản mới Meliasoft 2018