Doanh nghiệp Nhật ‘khát’ nhân sự mảng sản xuất

13.12.2019

Tin trước: Ngân hàng Việt đầu tiên có robot phục vụ

Tin tiếp: LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP TRƯỚC YÊU CẦU CỦA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0