Quy trình bán hàng

Tổng quan:

 

Những điểm chính:

Quy trình nghiệp vụ bán hàng

Những điểm nổi bật:

 

Hình ảnh trên phần mềm:

Màn hình truy cập chứng từ 

Giao diện nhập liệu chứng từ

Mẫu in chứng từ

Quy trình duyệt chứng từ: Hiển thị các giao dịch cần duyệt/đã duyệt

Báo cáo theo dõi tiến độ thực hiện đơn đặt hàng bán

Báo cáo thời hạn giao hàng theo đơn đặt hàng

Báo cáo công nợ phải thu theo hạn thanh toán: Tính toán nợ phải thu trong hạn, quá hạn, khó đòi. Cho phép khai báo và tính lãi theo từng hạn nợ.

Báo cáo bán hàng so sánh giá bán thực với bảng giá niêm yết áp dụng cho từng mặt hàng, khách hàng, hình thức bán…

Phân tích lãi/lỗ bán hàng theo nhiều tiêu chí.

Hiển thị báo cáo dưới dạng biểu đồ giúp việc phân tích, so sánh số liệu một cách trực quan