Khởi động & Giới thiệu Meliasoft 2018

12.10.2018

Nhân viên kỹ thuật của Meliasoft sẽ hỗ trợ bạn việc cài đặt chương trình Meliasoft 2018.

Nếu biểu tượng Meliasoft 2018 chưa có ở màn hình Desktop. Tại thư mục chứa chương trình, bạn có thể gửi file Melisasoft 2018 ra ngoài màn hình Desktop.

Hoặc bạn có thể click đúp vào file CreateShortcut.exe trong thư mục.

Đứng tại biểu tượng chương trình, bạn có thể click đúp chuột hoặc nhấn phím F2 để đổi tên.

Click đúp vào biểu tượng Meliasoft 2018 để khởi động chương trình.

Màn hình đăng nhập của chương trình xuất hiện.

Tên đăng nhập mặc định của chương trình là MLS. Mật khẩu được lưu lại từ lần đăng nhập trước (nếu có).

Chọn module làm việc trong danh sách hiện ra.

Chọn đơn vị cơ sở dử dụng nếu chương trình có nhiều đơn vị cơ sở cùng sử dụng chương trình.

Giao diện chính của chương trình hiện ra.

Màn hình chính của chương trình được sắp xếp theo menu ngang và các phân hệ ở phía dưới.

Menu Đầu kỳ: Liệt kê các công việc thường làm vào đầu kỳ kế toán, thêm mới số dư đầu kỳ cho tài khoản, kho, …

Menu Quản lý: Liệt kê các chức năng mang tính chất quản lý như: Quản lý tài sản, Hợp đồng, Nhân viên,…

Menu Danh mục: Liệt kê các danh mục từ điển sử dụng trong chương trình. Được dùng để tra cứu để nhập dữ liệu đầu vào.

Menu Chứng từ: Liệt kê tất cả các chứng từ đầu vào sử dụng trong chương trình. Các chứng từ này cũng được quản lý theo từng phân hệ trên giao diện chính.

Menu Cuối kỳ: Liệt kê các công việc thường làm vào cuối kỳ kế toán như Tính khấu hao, Phân bổ chi phí, Khóa sổ cuối kỳ,…

Menu Cuối năm: Liệt kê các công việc thường làm vào cuối năm tài chính như Tính chênh lệch tỷ giá, Chuyển số dư sang năm tài chính sau,…

Menu Báo biểu: Liệt kê các nhóm báo cáo của chương trình. Các báo cáo này cũng được sắp xếp theo từng phân hệ kế toán trên giao diện chính của chương trình.

Menu Trợ giúp: Bao gồm những thông tin trợ giúp của chương trình.

Menu Quản trị hệ thống: Liệt kê các chức năng Quản trị của chương trình, các chức năng này chỉ dành cho người quản trị.

Thanh Toolbar bao gồm các lựa chọn:

  • Lựa chọn năm làm việc trong danh sách.
  • Lựa chọn giao diện sử dụng.
  • Lựa chọn ngôn ngữ sử dụng là Tiếng anh hay Tiếng Việt.
  • Chọn đơn vị cơ sở sử dụng chương trình (TH chương trình có nhiều đơn vị cơ sở sử dụng).
  • Logoff ra khỏi chương trình (Quay ra màn hình đăng nhập).
  • Máy tính điện tử (F5) dùng để tính toán số liệu ngay trên chương trình sử dụng.
  • Xem người sử dụng hiện thời trên mạng kết nối.
  • Chat/Message sử dụng để trao đổi thông tin giữa các user đang kết nối và sử dụng chương trình.
  • Refresh – làm tươi, làm mới dữ liệu.

Bên trái màn hình chính hiển thị danh sách các chứng từ của từng phân hệ.

Góc bên phải màn hình chính hiển thị các báo cáo từng phân hệ, các công việc cần duyệt nếu chương trình có sử dụng chức năng duyệt chứng từ qua từng bộ phận.

Tại đây, bạn có thể chọn phân hệ mà mình muốn sử dụng.

Icon job hiển thị các công việc được giao mà bạn cần hoàn thành.

Icon Hộp thư đến hiển thị các file mà bạn nhận được.

Icon Tài liệu hiển thị danh sách các tài liệu được lưu trữ.

Bạn có thể tìm kiếm thông tin bằng cách click và nhập điều kiện để tìm kiếm: Chứng từ, danh mục, dữ liệu,…

Nút 3 gạch hiển thị các báo cáo, câu lệnh lấy dữ liệu nhân viên Meliasoft viết riêng cho từng khách hàng.

Tin trước: Google Translate đã hỗ trợ tiếng Việt cho tính năng dịch qua camera

Tin tiếp: 2. Giao diện mới phiên bản Meliasoft 2018