5.5. Cân đối nguồn lực

15.10.2018

Quy trình Cân đối nguồn lực. Bạn có thể đọc thêm trên Tài liệu giới thiệu phần mềm.

Cân đối nguồn lực là báo cáo căn cứ vào nhu cầu sản xuất và định mức liên quan để xác định nhu cầu vật tư cần thiết để sản xuất các sản phẩm.

Khai báo khoảng thời gian lên báo cáo cân đối nguồn lực. Chương trình sẽ căn cứ vào đây để xác định nhu cầu sản xuất sản phẩm.

Ngày bắt đầu thực hiện là ngày chương trình căn cứ để xác định số lượng nguyên vật liệu có thể đáp ứng. Loại trừ các khả năng phải xuất, phải nhập đến trước thời điểm này.

Hiển thị theo vật tư đại diện: Sử dụng khi doanh nghiệp có theo dõi theo vật tư đại diện, thông tin này được khai báo trong Danh mục vật tư hàng hóa.

Nhấn phím SpaceBar để thay đổi tích chọn.

Chọn mã kho trong Danh mục kho. Chương trình sẽ cân đối nguồn lực nguyên vật liệu có trong kho này. Có thể bỏ trắng để lên cho tất cả các kho.

Bạn cũng có thể sử dụng phím SpaceBar để chọn nhiều mã kho cùng một lúc.

Chọn Mã lô trong Danh mục lô. Bỏ trắng để lên cho tất cả các lô.

Chọn Bộ phận trong Danh mục bộ phận nếu có theo dõi theo bộ phận. Bỏ trắng để lên cho tất cả các bộ phận.

Chọn Phương án trong danh mục. Tùy chọn này có ý nghĩa lấy định mức cho phương án nào để cân đối. Đã được khai báo trong danh mục định mức sản phẩm.

Chọn các chứng từ để chương trình xác định số lượng sản phẩm cần sản xuất. Click vào nút ba chấm để chọn các loại chứng từ phát sinh.

Click “Lọc mở rộng” để chọn một số chứng từ lấy dữ liệu phát sinh. Bỏ qua bước này để lấy tất cả dữ liệu phát sinh của chứng từ chọn trong khoảng thời gian lên báo cáo.

Khai báo các thông tin trong màn hình lọc để tìm đến các chứng từ cần lấy dữ liệu phát sinh.

Dùng phím Space Bar để chọn các chứng từ. Ctrl+A để chọn tất cả. Ctrl+U để bỏ chọn.

Tùy chọn lấy tồn kho từ Module nào (Kế toán, Quản trị, Quản lý điều hành, Quản lý kế hoạch).

Tùy chọn lấy giá trị tồn đầu kỳ hay cuối kỳ để lên báo cáo.

Sau khai báo đầy đủ các thông tin cần thiết, bạn nhấn “Chấp nhận” để lên báo cáo cân đối nguồn lực.

Báo cáo dựa vào các nguồn lực hiện có để hoạch định ra nguồn lực tối ưu nhất cho sản xuất, lập nhu cầu mua hàng, kế hoạch sản xuất theo lô, tổ, đội, …

Tại các dòng màu đậm, bạn có thể Enter để xem chi tiết định mức tiêu hao tương ứng.

Màn hình Định mức tiêu hao thể hiện thông tin SP cần SX và thông tin của định mức liên quan.

Enter để xem chi tiết.

Các dòng vật tư in nhạt là các dòng định mức của sản phẩm cần sản xuất.

Thể hiện nhu cầu NVL cần để sản xuất SP, Tồn NVL thực tế và Số lượng nhu cầu cần mua/sản xuất thêm.

Báo cáo được hiển thị lần lượt cho từng bậc sản xuất tăng dần từ trên xuống dưới, chi tiết đến bậc cuối cùng (TH sản xuất nhiều công đoạn).

Trên cơ sở so sánh, chương trình sẽ đưa ra trạng thái về lượng và trạng thái thời gian có đáp ứng nhu cầu hay không.

Cột Đơn hàng cho biết chứng từ nào sẽ được tạo ra khi có nhu cầu Sản xuất/Mua thêm.

Lô hàng cho biết Lô hàng mà bạn đang lên Cân đối nguồn lực.

Tồn tối đa, Tồn tối thiểu cho biết Số lượng vật tư tối đa/tối thiểu trên Danh mục tồn tối đa/tối thiểu.

Bạn cũng có thể tự nhập Số liệu sản xuất thêm hoặc nhấn Ctrl+K để nhập.

Phần này sẽ do nhân viên Kỹ thuật Meliasoft khai báo theo nhu cầu của Khách hàng.

Thanh tiêu đề hiển thị các phím tắt gợi nhớ, tiện ích cho người dùng.

Bạn cũng có thể click chuột phải để chọn chức năng cần sử dụng.

F1 – Trợ giúp: Chương trình sẽ gọi tới video hướng dẫn sử dụng Cân đối nguồn lực.

Ctrl+F1 – Hiển thị quy trình Cân đối nguồn lực.

Enter – Xem chi tiết với các dòng in đậm.

Ctr+D – Cho phép bạn tự động tạo phiếu Đề nghị mua hàng với những mã hàng cần mua thêm.

Các mã hàng cần mua thêm và Số lượng tương ứng.

Chứng từ cần nhập thông tin Mã đối tượng và Nhân viên tạo phiếu. Khi chưa có thông tin, chương trình sẽ đưa ra cảnh báo.

Nhân viên mặc định theo đối tượng sẽ tự động nhảy ra.

Ctrl+L – Tạo phiếu sản xuất.

Ctr+T – Xem tồn kho theo lô của mã hàng.

Mã hàng này đang không có tồn kho

Nhấn F12 để tìm đến Danh mục tương ứng.

Khi đứng tại mã hàng nhấn F12, chương trình sẽ tìm đến Danh mục vật tư tương ứng với mã hàng đó.

Refresh – Làm mới lại màn hình.

Esc – Thoát màn hình.

Tin trước: 5.4. Quản lý nhân viên

Tin tiếp: 5.6. Hiệu quả sử dụng nguồn lực