7.21. Chứng từ tự động

15.10.2018

Bạn có thể vào Chứng từ tự động qua Tab Chứng từ trên thanh menu ngang.

Hoặc Click vào Quy trình kế toán.

Click chuột chọn chứng từ tự động.

Chứng từ tự động chứa các chứng từ mà chương trình tự động hạch toán như các bút toán tính khấu hao tự động, phân bổ chi phí trả trước, các bút toán kết chuyển tự động.

Bạn có thể thêm mới, sửa, xóa chứng từ tự động do chương trình tạo ra nếu muốn.

Click chuột phải bạn có thể thực hiện các chức năng trong danh sách hiện ra.

Chọn F3 – Sửa chứng từ tự động.

Thông tin đầu phiếu giống như ở các chứng từ khác gồm ngày chứng từ, số chứng từ, đối tượng, diễn giải,…

Bạn có thể đánh lại số chứng từ, hoặc các thông tin khác.

Thông tin định khoản và số tiền phát sinh được khai báo ở các tab chi tiết phía dưới.

Chọn Mã khoản mục cho các phát sinh có tài khoản chi phí.

Chọn Hợp đồng, Sản phẩm/CT nếu có theo dõi chi tiết theo các chỉ tiêu này, Các thông tin này cũng được tạo tự động với những tài khoản có phát sinh chi tiết.

Nhấn Alt + C – Chấp nhận.

Bạn có thể cập nhật tình trạng cho chứng từ bằng cách click chuột tại ô tình trạng chi tiết để nhập.

Bạn có thể chọn trạng thái cho chứng từ nếu có sử dụng quy trình duyệt chứng từ.

Bạn có thể nhấn Ctrl + F7 để xem trước khi in (nếu muốn).

Esc – Thoát.

Tin trước: 7.20. Phiếu kế toán khác

Tin tiếp: 7.22. Đơn đặt hàng công việc