6.11. Danh mục bộ phận

15.10.2018

Danh mục bộ phận là bảng liệt kê tất cả các phòng ban, bộ phận có trong doanh nghiệp.

Bạn có thể thực hiện các chức năng được liệt kê trên thanh tiêu đề của bảng.

Click chuột phải bạn có thể thực hiện các chức năng trong danh sách hiện ra.

F2 – Thêm mới bộ phận.

Khai báo thông tin về mã, tên, phân loại (nếu có) cho bộ phận thêm mới.

F3 – Sửa thông tin bộ phận.

F6 – Gộp mã: Sử dụng khi muốn theo dõi 02 bộ phận trong 1 mã chung để không làm mất đi các phát sinh liên quan tới bộ phận của mã được gộp.

F8 – Xóa thông tin bộ phận.

Esc – Quay ra.

Tin trước: 6.10. Danh mục giao dịch vật tư

Tin tiếp: 6.12. Danh mục nguồn vốn