6.12. Danh mục nguồn vốn

15.10.2018

Danh mục nguồn vốn là 01 bảng liệt kê đầy đủ nguồn gốc số vốn của doanh nghiệp, phục vụ cho khai báo nguồn hình thành tài sản cố định.

Bạn có thể thực hiện các chức năng được liệt kê trên thanh tiêu đề của bảng.

Click chuột phải, bạn có thể thực hiện các chức năng trong danh sách hiện ra.

F2 – Thêm mới thông tin nguồn vốn.

Khai báo mã, tên nguồn vốn, thông tin phân loại (nếu có) cho từng loại nguồn vốn.

F3 – Sửa thông tin nguồn vốn.

F8 – Xóa thông tin nguồn vốn.

Esc – Quay ra.

Tin trước: 6.11. Danh mục bộ phận

Tin tiếp: 6.13. Danh mục lý do tăng giảm