6.28. Danh mục trọng tải

15.10.2018

Danh mục Trọng tải là bảng liệt kê trọng tải các phương tiện vận chuyển mà Doanh nghiệp sử dụng khi vận chuyển.

Bạn có thể thực hiện các chức năng được liệt kê trên thanh tiêu đề của bảng.

Hoặc click chuột phải, bạn có thể thực hiện các chức năng trong danh sách hiện ra.

F1 – Trợ giúp gọi tới Video hướng dẫn Danh mục trọng tải.

Ctrl+F1 – Gọi tới quy trình.

F2 – Thêm mới trọng tải.

Khai báo thông tin Mã trọng tải và Tên trọng tải.

Tương tự, ban có thể nhấn F2 để thực hiện các thao tác thêm mới khác.

F3 – Sửa thông tin trọng tải.

Phiên bản Ms2018 có tính bảo mật cao hơn, khi thực hiện chức năng Gộp/Sửa/Xóa, phần mềm sẽ yêu cầu nhập mật khẩu của người tạo, sau đó mới cho phép lưu thao tác gộp/sửa/xóa.

F6 – Gộp mã. Đứng tại mã cũ cần gộp về mã mới. Xác nhận gộp.

F8 – Xóa thông tin trọng tải.

Xem nhật ký sửa đổi/thêm mới mã trọng tải.

Nhật ký sửa đổi lưu Ngày thêm mới/sửa, User và Máy thêm mới/sửa.

Nội dung chi tiết sửa đổi.

Hiển thị thông tin cột.

Refresh – Làm mới màn hình.

Esc – Thoát màn hình.

Esc – Thoát ra.

Trên chứng từ Phiếu nhập mua. Trọng tải xe được hiển thị ở đây sau khi chọn xe vận chuyển trong Danh mục xe vận chuyển.

Tin trước: 6.27. Danh mục xe vận chuyển

Tin tiếp: 6.29. Danh mục Công thức khuyến mại