14.6. Droplookup và lệnh nhúng

15.10.2018

Tính năng Tìm kiếm Drop Lookup là tính năng mới của Meliasoft 2016, giúp người dùng có thể tìm kiếm dễ dàng bằng cách nhập một số ký tự tìm kiếm, chương trình sẽ tự động liệt kê ra các kết quả tìm kiếm gợi nhớ cho người dùng. Chức năng này được dành cho nhân viên kỹ thuật của Meliasoft khai báo.

Để khai báo có sử dụng chức năng Tìm kiếm Drop Lookup hay không, bạn có thể vào Quản trị hệ thống để khai báo.

Để khai báo có sử dụng chức năng Tìm kiếm Drop Lookup bạn khai báo là [C] ngược lại bạn chọn [K]- Không sử dụng Tìm kiếm Drop Lookup.

Khi chưa khai báo Drop Lookup, bạn nhập ký tự tìm kiếm chưa có kết quả nào hiện ra. Để khai báo các thông tin Drop Lookup bạn Click chuột phải vào ô cần khai báo để khai báo.

Tích để sử dụng tính năng tìm kiếm Drop Lookup cho ô bạn khai báo, ngược lại bạn bỏ tích để không sử dụng chức năng này.

Khai báo bảng để lấy thông tin Drop Lookup.

Khai báo các trường được Lookup, giống như câu lệnh Select các trường trong SQL để lấy thông tin.

Bạn có thể sắp xếp thứ tự các trường khi hiển thị.

Chương trình tự động đưa ra các trường hiển thị, bạn cũng có thể thay đổi nếu muốn.

Bạn khai báo thông tin trường cần lấy giá trị cho cột khai báo Drop Lookup.

Bạn có thể viết thêm các điều kiện lọc cho giá trị của trường mà bạn cần lấy ra khi Drop Lookup.

Chương trình đưa ra các lựa chọn tìm kiếm có dấu, không dấu, dựa vào dấu cách… Bạn có thể tích chọn các lựa chọn tìm kiếm nếu muốn.

Tìm kiếm tương đối trên trường trả về (Có dấu/Không dấu): Chương trình tiến hành tìm kiếm khi ký tự bạn nhập vào có dấu/không dấu dựa vào giá trị trả về.

Tìm kiếm tương đối trên trường được tìm kiếm (Có dấu/Không dấu): Chương trình tiến hành tìm kiếm khi ký tự bạn nhập vào có dấu/không dấu dựa vào giá trị được tìm kiếm.

Tìm kiếm theo thuật toán băm (Dựa vào dấu cách) là tìm kiếm theo từng từ nhập vào thông tin tìm kiếm. Ngoài ra chương trình còn hỗ trợ lưu lại hành vi nhập liệu khi tìm kiếm giúp cho việc tìm kiếm được nhanh hơn.

Chấp nhận để lưu lại việc khai báo Drop Lookup cũng như lựa chọn tìm kiếm.

Bạn nhập ký tự tìm kiếm.

Chương trình đưa ra các kết quả tìm kiếm thỏa mãn điều kiện, bạn có thể dùng mũi tên xuống để chọn giá trị tìm kiếm.

Bỏ tích để không sử dụng Drop Lookup.

Khi đó, bạn nhập ký tự tìm kiếm sẽ không hiện ra kết quả tìm kiếm.

Tương tự, tại các ô khác bạn cũng có thể khai báo tìm kiếm Drop Lookup.

Bạn để tìm kiếm tương đối không dấu nên sẽ hiển thị các kết quả thỏa mãn, chuột phải để chọn cách tìm kiếm khác.

Lúc này, khi nhập ký tự tìm kiếm không dấu, do không có mã nào thỏa mãn, chương trình sẽ không đưa ra gợi ý nào về giá trị tìm kiếm.

Theo thuận toán băm, chương trình sẽ tìm kiếm theo từng ký tự tìm kiếm dựa vào dấu cách và đưa ra kết quả thỏa mãn.

Tích Hiển thị tồn kho nếu muốn khi Drop lookup mã vật tư, tồn kho tương ứng của vật tư đó tại các kho cũng sẽ hiển thị theo.

Ngoài ra, chương trình có thêm chức năng viết lệnh nhúng khi con trỏ chạy qua ô viết lệnh nhúng. Chức năng này dành cho nhân viên kỹ thuật của Meliasoft để thực hiện các chức năng theo bài toán của khách hàng.

Chuột phải để ra màn hình trực quan để viết lệnh nhúng.

Thêm ghi chú cho lệnh nhúng.

Khi Enter qua ô được viết lệnh nhúng, lệnh nhúng sẽ được thực thi.

Ngoài ra, bạn cũng có thể khai báo sử dụng chức năng Drop Lookup trên các báo cáo.

Tin trước: 14.5. Nút ba(3) gạch

Tin tiếp: Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: 'Thời 4.0 phải chấp nhận các mô hình kinh doanh mới'