8.8. Kiểm kê vật tư, hàng hóa

15.10.2018

Chức năng kiểm kê vật tư hàng hóa được sử dụng để tạo phiếu tự động dựa trên số chênh lệch sổ sách và số tồn kho thực tế, chức năng này thích hợp khi quản lý hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ.

Bạn có thể truy cập chức năng Kiểm kê vật tư hàng hóa qua thanh menu Cuối kỳ.

Hoặc ngay trên màn hình Giao diện chính.

Trước khi thực hiện chức năng Kiểm kê vật tư hàng hóa, chương trình sẽ yêu cầu tính giá vốn của tháng đó để đảm bảo số liệu kiểm kê được chính xác.

Trong bảng điều kiện lọc, bạn khai báo các thông tin kho, ngày kiểm kê cùng với thông tin về phiếu xuất kho trong kỳ sau khi kiểm kê. Nếu có chênh lệch, chương trình sẽ tự động tạo phiếu xuất với các thông tin bạn khai báo.

Tại đây, bạn có thể khai báo số lượng kiểm kê tồn kho cho vật tư, hàng hóa theo đúng số thực tế, chương trình sẽ tự động tính ra phần chênh lệch để làm phiếu xuất. Mặc định phần kiểm kê bằng với số liệu sổ sách.

F6 – Lấy lại số liệu kiểm kê lần trước.

Chương trình đưa ra bảng hỏi ” Có chắc chắn lấy số liệu kiểm kê trước không?” Chọn Yes để đồng ý.

F11 – Lấy số liệu kiểm kê từ file Excel.

F9 – Xuất hết kho, lúc đó phần tồn kho sẽ bằng 0

Chương trình hỏi bạn có chắc chắn muốn xuất hết kho hay không? Chọn Yes – Đồng ý.

ESC – Quay ra.

Chương trình hỏi bạn có lưu số liệu kiểm kê lần này không? Bạn chọn Yes để đồng ý, ngược lại bạn chọn No.

Vào chứng từ Phiếu xuất kho để xem thông tin Phiếu xuất được tạo ra sau khi thực hiện chức năng kiểm kê vật tư, hàng hóa.

F3 – Xem/Sửa chứng từ.

Tin trước: 8.7. Khóa sổ kết chuyển

Tin tiếp: 9. Giới thiệu phần cuối năm