11.3. Niêm yết dữ liệu

15.10.2018

Trợ giúp Niêm yết dữ liệu dùng để khóa sổ, không cho phép các user thường thực hiện các thao tác Thêm, Sửa, Xóa,… trên các chứng từ từ ngày khóa sổ trở về trước.

Chọn Năm làm việc tương ứng với danh sách ở bên trái bảng.

Tại đây lưu tất cả các chứng từ sử dụng trong chương trình. Bạn có thể chọn từng loại chứng từ để khai báo ngày niêm yết tương ứng.

Khai báo ngày khóa sổ đến cuối ngày nào.

Ở đây, chứng từ Phiếu thu tiền mặt (PT) khai báo khóa sổ đến ngày 01/03/2018.

Đăng nhập bằng user thường, vào chứng từ Phiếu thu tiền mặt, bạn không thể sửa hoặc thêm các chứng từ từ ngày 01/03/2018 trở về trước.

F2 – Thêm mới chứng từ Phiếu thu tiền mặt.

Nếu thêm mới ngày chứng từ trước ngày niêm yết, chương trình sẽ cảnh báo và không cho cập nhật thông tin chứng từ.

Tương tự, bạn có thể khai báo ngày khóa sổ (niêm yết) cho các chứng từ khác.

Bạn có thể sử dụng tổ hợp phím Shift+R để copy ngày khóa sổ (niêm yết) cho các chứng từ còn lại.

F2 – Thêm mới Phiếu nhập mua.

Ngoài ra, chương trình còn hỗ trợ bạn chọn số ngày tự động khóa sổ kể từ ngày hiện tại của hệ thống.

Ở đây, ví dụ ngày hiện tại của hệ thống là 21/03/2018 thì với tùy chọn 02 ngày, chương trình sẽ niêm yết dữ liệu cho chứng từ Phiếu thu từ ngày 19/03/2018.

Sau mỗi lần khóa sổ kết chuyển, chương trình hỗ trợ cho phép bạn có thể niêm yết dữ liệu tới cuối ngày kết chuyển.

Chương trình hiện cảnh báo có niêm yết dữ liệu hay không? Chọn Yes dữ liệu sẽ được khóa sổ tới cuối ngày 31/03/2018. Ngược lại chọn No.

Bạn cũng có thể khai báo tháng bắt đầu hạch toán tại đây.

Tin trước: 11.2. Kiểm tra lỗi logic của số liệu

Tin tiếp: 11.4. Truyền dữ liệu đã post