11.1. Phân quyền quản lý

15.10.2018

Bạn có thể chọn chức năng phân quyền quản lý trên thanh menu.

Hoặc bạn cũng có thể vào Hệ thống -> Phân quyền quản lý.

Phân quyền quản lý là tính năng đặc biệt của Meliasoft 2018. Phân quyền chi tiết đến từng user sử dụng chương trình.

Bạn có thể click chuột phải và chọn một chức năng muốn thực hiện.

Chọn tên người sử dụng (NSD) trong danh mục quản lý nhân viên.

Nhập ký tự bất kỳ tìm kiếm người dùng.

Tên đầy đủ được lấy theo tên nhân viên chọn. tuy nhiên bạn có thể thay đổi lại.

Dùng phím Spacebar để thay đổi giữa 2 tùy chọn là người sử dụng hay người quản trị. Chỉ những user có quyền quản trị mới có thể thực hiện tất cả các chức năng trong phần Phân quyền.

Với tùy chọn là người quản trị cao nhất (Cấp tổng công ty). User này sẽ có quyền phân quyền cho các user quản trị và user thường cấp dưới.

Chọn Module mà user có quyền sử dụng.

Dùng phím Spacebar để chọn hoặc bỏ chọn các module sử dụng. Ctrl+A – Chọn tất cả, Ctrl+U – Bỏ chọn tất cả.

Tùy chọn đơn vị user thường sử dụng tại đây.

Tùy chọn đình chỉ giao dịch với user sử dụng này. Khi đó user bị đình chỉ sẽ không thể đăng nhập vào sử dụng chương trình nữa.

Tùy chọn ảnh đại diện của user sử dụng (nếu có).

F3 – Sửa thông tin.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng các phím chức năng ở bên dưới.

F8 – Xóa người dùng.

Đổi lại mật khẩu đăng nhập vào chương trình. Khi mới tạo user, bạn cũng có thể vào đây để tạo mới 1 mật khẩu đăng nhập.

Mật khẩu gắn quyền được sử dụng để sửa lại chứng từ do user cung cấp tạo ra. Bạn chỉ cần nhập đúng mật khẩu gán quyền của user tạo là có thể sửa.

Lúc này, khi F3 chứng từ do user khác tạo ra, bạn click vào “Có thể sửa” để nhập mật khẩu gán quyền của user này.

Nếu mật khẩu đúng, chương trình sẽ thông báo đã sẵn sàng để sửa.

Bạn có thể đổi mật khẩu trên web nếu user có quyền đăng nhập vào mediasoft_web.

Phân quyền chi tiết cho user sử dụng. sẽ được giới thiệu cụ thể ở những phần tiếp theo.

Chức năng đình chỉ được sử dụng để đình chỉ với user đang được giao dịch hoặc ngược lại. Tùy chọn cũng có thể thực hiện khi F3, hoặc F2 một user sử dụng.

Phân quyền cho user chọn.

Tại tab Truy cập Menu bạn có thể phân quyền cho user có được sử dụng các mục tương ứng trong từng menu đọc của chương trình hay không.

Bạn có thể dùng tổ hợp phím Ctrl+A để phân quyền tất cả, Ctrl+U để bỏ chọn tất cả.

Dùng chuột hoặc phím Spacebar chọn hoặc bỏ chọn các mục cấm sử dụng.

Phân quyền cấm sử dụng một hoặc một số mục trong menu quản lý.

Thao tác tương tự phân quyền sử dụng cho các user khác.

Sau cùng, nhấn Chấp nhận để lưu phân quyền truy cập menu

Lúc này user bị phân quyền đăng nhập vào chương trình, các chức năng bị cấm sử dụng sẽ bị để mờ đi. Bạn không thể truy cập vào các chức năng bị mờ này.

Bạn có thể chọn thêm các user bị ảnh hưởng khác để phân quyền 1 lúc cho nhiều user sử dụng.

Phân quyền cập nhật danh mục là việc cho phép user sử dụng có được sửa, xóa, thêm hay truy cập vào các đối tượng do đơn vị cơ sở khác tạo ra trong các danh mục hay không.

Tại đây, chương trình liệt kê tất cả các danh mục sử dụng trong chương trình. Các tùy chọn Sửa, Xóa, Thêm, Dvcs là độc lập với nhau.

Cấm Thêm, Sửa, Xóa trong Danh mục tài khoản.

Cấm truy cập các đối tượng trên Danh mục tài khoản do đơn vị khác tạo ra. Dùng phím Spacebar để tìm kiếm.

Sử dụng Spacebar để tích chọn, Ctrl+A để chọn tất cả, hoặc Ctrl+U bỏ chọn tất cả.

F2 – Thêm mới tài khoản.

Khi đó, nếu user bị phân quyền F2 – Thêm tài khoản sẽ nhận được cảnh báo của chương trình.

F3 – Sửa tài khoản.

Cảnh báo không có quyền sửa.

F8 – Xóa.

Tương tự cho việc phân quyền cập nhật các danh mục khác.

Vào chi tiết để phân quyền đến từng dòng trong danh mục tương ứng.

Các tùy chọn ở đây chỉ có ý nghĩa khi ở cấp ngoài, user không bị cấm 1 trong 3 quyền Thêm, Sửa, Xóa.

Bạn dùng phím Spacebar hoặc chuột để chọn hoặc bỏ chọn các mục tương ứng. User bị phân quyền sẽ không thấy các mục bị cấm khi vào danh mục tương ứng.

Ngoài ra, chương trình hỗ trợ bạn tùy chọn cấm xem những mục do người khác tạo ra. Lúc này, user bị phân quyền sẽ chỉ thấy những mục do chính mình tạo ra.

User bị phân quyền không thấy được các đối tượng bị cấm trong mục “Chi tiết” đã khai báo trước đó. User này không thêm đối tượng nào nên không nhìn thấy tất cả các đối tượng.

Phân quyền cập nhật chứng từ.

Tại đây, liệt kê danh sách tất cả các chứng từ sử dụng trong chương trình. Tại đây bạn có thể phân quyền cấm sử dụng các chức năng Xem, Sửa, Xóa, Thêm chứng từ.

Ở đây, đang cấm Xem, Sửa, Xóa, Thêm các chứng từ Phiếu thu tiền mặt.

Lúc này user bị phân quyền đăng nhập vào chương trình sẽ không thể Xem, Sửa, Xóa, Thêm chứng từ phiếu thu.

F2 thêm mới Phiếu thu Cảnh báo không có quyền thêm chứng từ.

F3 Sửa chứng từ Cảnh báo không có quyền Xem, Sửa chứng từ.

F8 Xóa chứng từ Cảnh báo không có quyền xóa chứng từ.

Phiếu chi: Cấm sửa, xóa nhưng được thêm, xem chứng từ.

Các chức năng này là độc lập với nhau, bạn có thể lần lượt phân quyền cho tất cả các chứng từ.

Ngoài ra, chương trình cũng hỗ trợ bạn có thể phân quyền chi tiết đến từng thông tin trong 1 chứng từ.

Các tùy chọn ở đây chỉ có ý nghĩa khi ở cấp ngoài, user không bị cấm 1 trong các quyền Thêm, Sửa.

Những thông tin chọn sẽ không thể cập nhật giá trị.

F2 – Thêm mới Phiếu chi.

Những thông tin bị cấm cập nhật giá trị sẽ bị cho mờ đi. User bị phân quyền sẽ không thể sửa hay cập nhật các giá trị này.

Tương tự, bạn có thể phân quyền cho các chứng từ khác. Ngoài ra, bạn có thể dùng tổ hợp phím Ctrl+A để chọn tất cả, hoặc Ctrl+U để bỏ chọn.

Phân quyền xem báo cáo là việc cho phép user có quyền xem hay không được xem báo cáo nào.

Ở đây liệt kê tất cả các báo cáo sử dụng trong chương trình. Để cấm user sử dụng báo cáo nào chỉ cần click chọn vào ô “Cấm” bên cạnh báo cáo đó.

Khi user bị phân quyền vào 1 báo cáo bị cấm sử dụng, sẽ hiện cảnh báo không có quyền sử dụng.

Thao tác tương tự cho việc phân quyền sử dụng các báo cáo khác.

Phân quyền chọn đơn vị cơ sở là việc cho phép user được vào đơn vị cơ sở nào (Áp dụng khi có nhiều đơn vị sử dụng chương trình).

Ở đây liệt kê tất cả các đơn vị sử dụng chương trình. Để cấm user truy cập vào đơn vị sử dụng nào thì bạn click chọn vào ô tương ứng bên cạnh đơn vị đó.

Lúc này, khi user bị phân quyền đăng nhập vào chương trình sẽ chỉ nhìn thấy những đơn vị sử dụng có quyền truy cập vào.

Tại đây lưu các thông tin phân quyền khác.

Tùy chọn không được xem giá vốn.

Tùy chọn không được kết xuất.

Tùy chọn không được xem giá bán trên Hóa đơn bán hàng.

Tại phiếu nhập mua, thông tin giá trị bị để trắng và mã hóa không xem được.

Tại Hóa đơn bán hàng, thông tin giá trị bị mã hóa không xem được.

Phân quyền không được gửi email khi kết xuất.

Phân quyền được phép chuyển số liệu sang module khác.

Không được quyền xem lương trên quản lý nhân viên.

Không được lọc các chứng từ của người khác (Người tạo ra/Người sửa cuối).

Tương tự cho các tùy chọn khác.

Cho phép tự động thêm mới khi cập nhật chứng từ có nghĩa là sau khi thêm mới chứng từ, màn hình thêm mới tự động hiển thị để thêm chứng từ tiếp theo.

Phân quyền không được xem giá trị hợp đồng trong phần Quản lý hợp đồng.

Chỉ các user có quyền chấm công mới thực hiện được chức năng F3 trên bảng chấm công.

Không cho sử dụng chức năng F9 (lọc) chứng từ: Trên tất cả các chứng từ, báo cáo, user bị phân quyền sẽ không sử dụng được chức năng F9.

User bị phân quyền không cho truy cập vào Internet sẽ không thể truy cập vào phần mềm từ mạng Internet, chỉ có thể sử dụng trên cùng mạng LAN.

User bị phân quyền giới hạn thời gian truy cập, chỉ được truy cập trong khoảng thời gian được cho phép.

User bị phân quyền sẽ không được xóa file trong thư mục người dùng.

Chỉ được lọc các loại chứng từ/user: tích chọn user, user bị phân quyền sẽ chỉ lọc được các loại chứng từ/user tích chọn, hoặc lọc được các user khác nếu để trống.

Phân quyền truy cập danh mục hợp đồng (mở rộng): Cho phép phân quyền chi tiết cho các user.

Tương tự với phân quyền lịch làm việc.

Khóa (niêm yết) đến ngày nào: User bị phân quyền sẽ không thể nhập chứng từ trước ngày này và cũng không có quyền lọc chứng từ trước ngày này.

Bạn có thể phân quyền chi tiết tới các máy tính user được phép truy cập vào máy nào, ip mạng nào.

User bị phân quyền báo cáo, khi lên báo cáo sẽ không xem được dữ liệu phát sinh liên quan tới danh mục, đối tượng… bị phân quyền trên các Tab phân quyền.

Ngoài ra, chương trình hỗ trợ bạn có thể xem Nhật ký sửa đổi phân quyền trên các Tab.

Tin trước: 11. Giới thiệu phần trợ giúp

Tin tiếp: 11.2. Kiểm tra lỗi logic của số liệu