5.4. Quản lý nhân viên

15.10.2018

Quản lý nhân sự

Bạn có thể truy cập Quản lý Nhân sự qua quy trình Quản lý nhân sự trên màn hình giao diện chính.

Bạn cũng có thể truy cập Quản lý nhân sự qua Menu Quản lý.

Quản lý giao dịch nhân viên: Liệt kê thông tin theo các giao dịch mở rộng khai báo trên Quản lý nhân viên.

Quản lý giao dịch nhân viên liệt kê thông tin theo các Page giao dịch mở rộng theo yêu cầu của đơn vị sử dụng phần mềm.

Ví dụ: Nhu cầu tuyển dụng, đào tạo, quá trình công tác, khen thưởng/kỷ luật…

Trên thanh tiêu đề liệt kê các phím tắt thuận tiện hơn cho người dùng.

Bạn cũng có thể click chuột phải và chọn các tính năng tương ứng.

F1 – Trợ giúp: Gọi tới video hướng dẫn sử dụng Quản lý Nhân sự.

Ctrl+F1: Chương trình sẽ hiển thị quy trình Quản lý Nhân sự.

F2 – Thêm mới Kế hoạch tuyển dụng.

Nhập thông tin nhân viên lên Kế hoạch tuyển dụng.

Khi con trỏ lướt qua các ô, chương trình cho phép tìm lại những thông tin đã nhập trên đó, sử dụng Ctrl+Space Bar để tìm kiếm. Bạn cũng có thể tự nhập bằng tay.

Nhấn Chấp Nhận để lưu.

F3 – Sửa thông tin Kế hoạch tuyển dụng.

F8 – Xóa dòng

Ctrl+K – Khai báo cột hiển thị. Phần này dành cho nhân viên kỹ thuật Meliasoft khai báo.

Thông tin cột hiển thị.

Hiển thị cột – Hiển thị thông tin các cột hiển thị.

Nhật ký sửa đổi – Hiển thị nhật ký thêm mới/sửa thông tin nhân viên tuyển dụng.

Esc – Thoát màn hình.

Tại thanh công cụ phía trên, bạn có thể tùy biến lọc tìm, nhóm hoặc sắp xếp các nhân viên theo tiêu thức chọn lựa.

Lọc theo Ngày giao dịch.

Chọn khoảng thời gian theo tiêu thức lọc.

Nhóm các nhân viên theo tiêu thức chọn.

Sau khi nhóm các nhân viên theo một tiêu thức nào đó, bạn có thể chọn 01 nhóm cụ thể được chương trình liệt kê ra bên cạnh.

Bạn có thể chọn các tiêu thức nhóm nhân viên khác.

Tùy chọn sắp xếp các nhân viên trong nhóm theo tiêu thức lựa chọn.

Sau khi Click chọn, chương trình sẽ sắp xếp lại thứ tự trong nhóm hiển thị theo tùy chọn tăng dần hoặc giảm dần.

Click Giảm dần, chương trình sẽ sắp xếp tiêu thức lựa chọn theo thứ tự giảm dần hoặc tăng dần nếu bỏ tích.

Nút 3 gạch – Tiện ích mới của chương trình Ms2018. Cho phép Kỹ thuật Meliasoft khai báo các tiện ích mở rộng theo yêu cầu người dùng: Thêm các báo cáo đặc thù, …

Lên các báo cáo đặc thù.

Cho phép kết xuất excel và in báo cáo như các Báo cáo chuẩn của chương trình.

Trên tab Tuyển dụng và các tab khác, bạn cũng có thể tùy biến lọc tìm, nhóm và sắp xếp các nhân viên theo tiêu thức lựa chọn tại thanh công cụ này.

Quản lý nhân viên khai báo các thông tin nhân viên.

Quản lý nhân viên: Cho phép quản lý lý lịch, quá trình công tác, quá trình tăng lương và các thông tin phục vụ công tác tính lương nhân viên.

F2 – Thêm mới nhân viên.

Type: Sử dụng Space Bar khai báo chọn Nhân viên chính thức hay Thử việc.

Mã nhân viên: Tối đa 16 ký tự, do đơn vị tự đặt theo quy tắc riêng.

Họ và tên: Khai báo tên đầy đủ của nhân viên

Số thẻ: Trùng với mã nhân viên, bạn có thể thay đổi lại.

Giới tính: Giới tính của nhân viên, dùng phím Space Bar để thay đổi giữa 02 tùy chọn.

Ngày sinh: Khai báo ngày – tháng – năm sinh của nhân viên.

Nơi sinh: Địa chỉ nơi sinh của nhân viên.

Trạng thái: Trạng thái của nhân viên – Đang độc thân hay là Đã kết hôn.

Tab Công tác: Khai báo các thông tin liên quan đến quá trình công tác của nhân viên.

Bộ phận hay phòng ban mà nhân viên làm việc tại đơn vị, được chọn trong danh mục bộ phận.

Chức vụ: Chức vụ của nhân viên tại đơn vị, được chọn trong danh mục phân loại chức vụ.

Khai báo Ngày vào Cty, Ngày ra/Thử việc, Số HĐLĐ TV, Ngày ký HĐLĐ TV, Số HĐLĐ CT và Ngày ký HĐLĐ CT.

Khai báo Ngày cấp MST và Mã số thuế của nhân viên.

Khai báo Số sổ bảo hiểm và Ngày cấp sổ bảo hiểm của nhân viên.

Khai báo Trình độ, Mã chứng chỉ, Số tài khoản ngân hàng, Thông tin ngân hàng và thông tin liên quan khác của nhân viên.

Nhấn Ctrl+Spacebar để tìm kiếm.

Bạn cũng có thể chọn Hình ảnh của nhân viên để hiển thị lên màn hình.

Tab Liên hệ: Lưu các thông tin liên hệ của nhân viên khai báo.

Tab Văn bằng: Lưu các thông tin văn bằng của nhân viên khai báo.

Tab Ghi chú: Là nơi ghi chú thêm các thông tin đã được khai báo quản lý ở trên.

Ngoài 04 Page chính, chương trình còn có 10 Page mở rộng khác để bạn có thể khai báo thêm các thông tin khác về nhân viên.

Sử dụng Ctrl+P để khai báo ẩn/hiện các Page mở rộng. Bạn có thể kích đúp chuột vào tiêu đề Page để đặt lại tên cho Page.

Tại Page mở rộng Kế hoạch tuyển dụng, bạn có thể F2 để thêm mới thông tin cần khai báo.

Ctrl+P để khai báo thông tin các Page hiển thị.

Ctrl+K để khai báo các cột hiển thị trên màn hình Quản lý nhân viên.

Tin trước: 5.3. Quản lý hợp đồng

Tin tiếp: 5.5. Cân đối nguồn lực