13.3. Tìm kiếm Ctrl+F

15.10.2018

Chức năng Tìm kiếm Ctrl+F sử dụng để tìm kiếm đến bất kỳ dòng dữ liệu ở bất kỳ trường nào trên các Danh mục, chứng từ… có chứa ký tự tìm kiếm, giúp người dùng tìm nhanh hơn, giảm thiểu thời gian nhập liệu cho người dùng.

Ctrl+F để tìm kiếm.

Nhập nội dung tìm kiếm.

Nếu kết quả tìm kiếm là chính xác chứa tất cả các ký tự tìm kiếm liền nhau thì kết quả sẽ được sắp xếp theo mã vật tư từ trên đầu bảng và được đánh dấu bởi màu vàng.

Thứ tự ưu tiên khi tiến hành tìm kiếm sẽ là tìm kiếm theo mã rồi tới tìm kiếm tương đối có dấu, nếu không có kết quả nào thì sẽ tìm kiếm tương đối không dấu và tìm kiếm theo từng ký tự tìm kiếm tới tất cả các trường.

Tương tự, bạn thực hiện thao tác tìm kiếm khác. Ctrl+F để tìm kiếm.

Khi các kết quả tìm kiếm trả về là tương đối, trên các trường có chứa ký tự tìm kiếm thì chương trình sẽ đưa ra các kết quả gợi ý được đánh dấu bởi màu xanh và sắp xếp theo mã từ trên xuống.

Bạn có thể tìm kiếm nhều ký tự khác nhau bằng bút toán Or: Sử dụng dấu phẩy (,), chấm phẩy (;) hoặc Enter để tìm kiếm.

Esc – Thoát.

Tương tự, bạn thực hiện thao tác tìm kiếm trên Danh mục đối tượng.

Ctrl+F: Tìm kiếm.

Esc – Thoát.

Tương tự, khi thêm mới các chứng từ, Lookup vào Danh mục bạn cũng có thể thực hiện được chức năng Tìm kiếm Ctrl+F.

Tin trước: 13.2. Tìm kiếm trên thanh Media – Search

Tin tiếp: 14. Các tính năng khác trong Meliasoft 2018