8.6. Tính giá thành sản phẩm

15.10.2018

Chức năng này dùng để tính giá thành cho các sản phẩm, công trình. Đồng thời, sau khi tính giá, chương trình sẽ tự động áp giá cho các “Phiếu nhập thành phẩm”.

Lưu ý, trước khi tính giá thành, bạn phải:

– Tính giá vốn hàng xuất kho NVL.

– Phân bổ chi phí chung cho các công đoạn (nếu có).

Nhập tháng cần tính giá thành.

Nhập công đoạn tính giá thành.

“Khai báo chung” là phần khai báo các thông tin cho phân hệ tính giá thành. Được khai báo phù hợp với việc tính giá thành của từng đơn vị.

Danh sách các công đoạn tính giá thành: Khai báo các tài khoản chi phí của mỗi công đoạn tương ứng với tài khoản tập hợp chi phí giá thành nào.

Bạn có thể sử dụng các phím tắt được liệt kê trên thanh tiêu đề.

F2 – Thêm mới.

Khai báo các tài khoản tập hợp chi phí cho công đoạn khai báo.

Click vào nút ba chấm (…) để chọn lại tài khoản.

Dùng phím SpaceBar để tích chọn hoặc bỏ chọn các tài khoản.

Danh mục các yếu tố chi phí trong giá thành: Khai báo các chi phí nhân công, chi phí chung theo từng khoản mục cụ thể được tập hợp thành các mã yếu tố riêng.

Các mã yếu tố này được khai báo trong danh mục vật tư. Chi phí nhân công, chi phí sản xuất chung,… được gom vào các mã này như thế nào là do người dùng có thể tùy biến khai báo.

F3 – Xem, sửa thông tin.

Danh mục sản phẩm khai báo định mức: Mỗi loại sản phẩm, mỗi công đoạn sản xuất sẽ có định mức NVL, nhân công, chi phí chung khác nhau.

Khai báo định mức cho sản phẩm bằng cách chọn mã sản phẩm, sau đó xuống phần chi tiết để khai báo các định mức cho các sản phẩm. Bạn cũng có thể truy cập vào các mục này thông qua danh mục sản phẩm, công trình.

F3 – Xem/Sửa định mức.

Khai báo danh sách định mức các yếu tố: Đây là bảng truy ngược lại đối với bảng danh sách sản phẩm khai báo định mức.

Mỗi vật tư, yếu tố giá thành khi enter chi tiết sẽ có những sản phẩm nào sử dụng đến những vật tư đó.

Enter chi tiết.

F8 – Xóa.

Các phương pháp phân bổ chi phí. Có thể khai báo kết hợp sử dụng nhiều phương pháp.

Phương pháp hệ số: Phân bổ các chi phí theo 1 hệ số được xác định trước, không phụ thuộc vào số lượng sản phẩm hoàn thành. Thông thường được áp dụng cho tiền lương (Phân bổ theo giờ công) hoặc máy thi công (thời gian sử dụng).

F2 – Thêm mới.

F2 – Thêm mới dòng sản phẩm.

F8 – Xóa dòng.

Phương pháp tỷ lệ: Phân bổ theo tỷ lệ phát sinh của một vài TK đến TK 154. Ví dụ phân bổ chi phí sản xuất chung 627 theo chi phí nguyên vật liệu chính 621 vào giá thành.

F2 – Thêm mới.

Phương pháp định mức: Phân bổ các chi phí phát sinh theo giá thành định mức đơn vị nhân với số lượng sản phẩm hoàn thành theo yếu tố.

F2 – Thêm mới khai báo.

Dùng phím SpaceBar để thay đổi giữa các loại phân bổ: Định mức – Hệ số – Trọng lượng hay Số lượng SPHT.

Khai báo các bút toán kết chuyển chi phí đã chi tiết cho từng sản phẩm.

Esc – Quay ra.

Chọn phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang bằng cách click vào phần Khai báo thêm rồi chọn phương pháp thích hợp. Lưu ý: Mỗi đơn vị chỉ được sử dụng thống nhất một phương pháp.

Điều chỉnh dở dang kỳ đầu tiên: Chỉ nhập duy nhất 1 lần ở mỗi công đoạn khi bắt đầu sử dụng chương trình.

Lần lượt thực hiện các bước tính giá thành từ trên xuống dưới.

Tập hợp chi phí phát sinh trong kỳ (Căn cứ vào các khai báo trong danh sách công đoạn tính giá thành).

Trường hợp tính giá thành theo bộ phận (lô), bạn cần thực hiện bước phân bổ các chi phí công đoạn cho các bộ phận (lô). Việc khai báo có tính giá thành theo bộ phận (lô) không được khai báo trong phần quản trị hệ thống.

Phân bổ chi phí theo phương pháp định mức (kế hoạch), hệ số.

Tại đây, bạn có thể khai báo lại số lượng sản phẩm phân bổ, khi đó chương trình mặc định số lượng sản phẩm phân bổ bằng số lượng sản phẩm hoàn thành (Ctrl+R).

Sau khi phân bổ chi phí theo PP định mức (kế hoạch), hệ số, số lượng sản phẩm hoàn thành và các yếu tố theo định mức, hệ số sẽ được lấy lên, tính toán.

Phân bổ chi phí theo phương pháp tỷ lệ.

Chương trình sẽ đưa ra màn hình hỏi người dùng có muốn Sửa lại tỷ lệ phân bổ hay không. Chọn Yes nếu muốn sửa lại Tỷ lệ phân bổ.

Đánh giá sản phẩm dở dang.

Sau khi phân bổ theo phương pháp tỷ lệ, các phát sinh chi phí sẽ được tính theo tỷ lệ cho từng sản phẩm.

Kết chuyển chi phí đã được phân bổ cho từng sản phẩm.

Tính giá thành và áp giá cho các phiếu nhập thành phẩm trong kỳ.

Xem kết quả phân bổ và giá thành sản phẩm.

Tính giá vốn hàng xuất.

Sau khi tính giá thành sản phẩm thì sản phẩm này được coi như một vật tư, hàng hóa thông thường và cần tính giá vốn để áp giá vào các phiếu xuất, hóa đơn bán hàng.

Sau khi tính giá vốn xuất kho của các bán thành phẩm/thành phẩm công đoạn trước, bạn có thể tiếp tục thực hiện lần lượt các bước tính giá thành của công đoạn tiếp theo.

Sau khi thực hiện tính giá thành, bạn có thể lên báo cáo phân tích giá thành để kiểm tra.

Lên báo cáo Phân tích chi phí giá thành.

Bạn có thể tham khảo thêm video hướng dẫn đối chiếu chéo giữa kế toán và giá thành (trong phần video thực hành).

Ở đây, Meliasoft giới thiệu chung nhất về việc tính giá thành sản phẩm. Bởi mỗi đơn vị khác nhau, quy trình sản xuất, phương pháp tính giá thành cũng khác nhau và mang tính đặc trưng của đơn vị, do vậy phần chi tiết tính giá thành sẽ được nhân viên triển khai khảo sát chi tiết và hướng dẫn cụ thể đối với mỗi khách hàng.

Tin trước: 8.5. Phân bổ chi phí chung cho các công đoạn

Tin tiếp: 8.7. Khóa sổ kết chuyển