8.1. Tính khấu hao TSCĐ

15.10.2018

Bạn có thể click vào Cuối kỳ chọn Tính khấu hao TSCĐ trên thanh menu ngang.

Hoặc click chuột chọn Quy trình kế toán.

Chọn Tính khấu hao TSCĐ.

Cuối kỳ thực hiện Tính khấu hao TSCĐ để phân bổ giá trị khấu hao của tài sản nhằm xác định chi phí khấu hao để tính lãi, lỗ trong kỳ.

Chọn tháng cần tính khấu hao.

Sau khi chọn tháng, chương trình tự động hiển thị những tài sản trích khấu hao trong tháng đó.

Khai báo thông tin tài khoản nợ khấu hao.

Sau khi chọn tài khoản nợ, chương trình tự động liệt kê những tài sản có khai báo tài khoản Nợ khấu hao tương ứng trong phần Quản lý tài sản.

Bỏ trắng để lên tất cả các tài sản.

Tương tự bạn có thể chọn Tính khấu hao cho các Tài khoản tài sản nào đó, bỏ trắng để tính cho tất cả các tài sản.

Chọn tài sản để tính khấu hao, bỏ trắng để tính cho tất cả các tài sản.

Chọn đối tượng trong Danh mục đối tượng, đối tượng này sẽ là đối tượng của chứng từ tự động khi thực hiện tính khấu hao.

“Xóa khấu hao” được dùng trong trường hợp tính lại khấu hao. Hoặc TH muốn xóa bỏ khấu hao của 01 tài sản trong tháng đó.

Chọn “Tính khấu hao” để chương trình tự động tính khấu hao tự động. Phương pháp tính khấu hao được chọn trong phần Quản trị hệ thống/Quản lý tài sản.

Dùng phím Spacebar để thay đổi tùy chọn phương pháp tính khấu hao tài sản cố định.

Dùng phím Spacebar để thay đổi giữa 02 tùy chọn Có hay Không sửa khấu hao.

Bạn có thể thao tác tương tự để sửa mức khấu hao năm nếu muốn.

Cuối cùng, bạn nhấn nút Lưu và tạo phiếu kế toán để chương trình tạo bút toán tính khấu hao tự động.

F3 để xem, sửa chứng từ.

Bạn cũng có thể xem hướng dẫn chi tiết của chương trình bằng cách nhấn nút “Hướng dẫn”

Bạn có thể click vào nút Quay ra hoặc nhấn ESC để về màn hình chính.

Tin trước: 8. Giới thiệu phần cuối kỳ

Tin tiếp: 8.2. Phân bổ chi phí trả trước