8.4. Phân bố chi phí cho dự án, công trình

15.10.2018

Tin trước: 8.3. Tính giá vốn hàng xuất

Tin tiếp: 8.5. Phân bổ chi phí chung cho các công đoạn