7.6. Báo giá (NCC)

15.10.2018

Bạn có thể chọn chứng từ Báo giá nhà cung cấp thông qua Tab menu ngang.

Hoặc Click vào Quy trình mua -> Chọn chứng từ Báo giá nhà cung cấp.

Báo giá NCC Cập nhật các phát sinh liên quan tới báo giá vật tư, hàng hóa của nhà cung cấp.

Click chuột bạn có thể thực hiện các chức năng trong danh sách hiện ra.

Chọn Quy trình (Ctrl+F1) để xem quy trình thực hiện Báo giá NCC trong tài liệu Giới thiệu sản phẩm của Meliasoft 2018.

Bạn có thể sử dụng các phím chức năng được liệt kê trên thanh tiêu đề của chứng từ.

Hoặc các chức năng chính khác trên màn hình hiển thị.

Nhấn F2 – Thêm mới Báo giá nhà cung cấp.

Khai báo Ngày và Số chứng từ Báo giá NCC, số chứng từ có thể tự tăng theo khai báo của người dùng theo tháng/năm.

Sử dụng phím Spacebar để thay đổi giữa các Mã tiền tệ sử dụng. Danh sách mã tiền tệ được khai báo trong phần Quản trị hệ thống.

Tỷ giá của đồng tiền tệ mình chọn sẽ tự động nhảy ra theo khai báo trong Danh mục Tỷ giá hạch toán. Bạn cũng có thể thay đổi lại.

Tùy chọn có chuyển chứng từ sang Database bản thuế hay không bằng cách tích vào nút Post.

Mã đối tượng của báo giá NCC được chọn trong danh mục đối tượng. Bạn có thể nhập ký tự để tìm kiếm.

Bạn cũng có thể tìm kiếm theo tên đối tượng.

Địa chỉ sẽ nhảy ra theo địa chỉ khai báo ở trong danh mục đối tượng.

Khai báo thông tin diễn giải cho Báo giá NCC

Chọn nhân viên trên Danh mục quản lý nhân viên nếu theo dõi theo nhân viên.

Chọn nhân viên giao nhận trong Danh mục quản lý nhân viên nếu có theo dõi.

Chọn vùng trong Danh mục vùng, địa bàn. Có thể bỏ trắng nếu không theo dõi theo vùng.

Khai báo địa điểm, thời gian giao hàng, phương thức thanh toán và phương thức vận chuyển (nếu có).

Khai báo thông tin chi tiết cho đơn hàng mua.

Mã vật tư được chọn trong Danh mục vật tư, hàng hóa.

Bạn cũng có thể Drop Lookup chọn lại tên vật tư nếu muốn.

Bạn có thể dùng phím Spacebar để thay đổi đơn vị tính nếu vật tư có sử dụng nhiều đơn vị tính khác nhau.

Khai báo Ngày bắt đầu thực hiện, Ngày dự kiến hoàn thành giao – nhận hàng.

Có thể khai báo các thông tin này, phụ thuộc vào yêu cầu quản lý của đơn vị sử dụng có theo dõi hay không.

Khai báo Số lượng, Đơn giá và phần trăm chiết khấu (nếu có) của từng vật tư, hàng hóa. Đơn giá của vật tư có thể được lấy từ Bảng giá mua/bán/công việc nếu bạn có khai báo, bạn cũng có thể sửa lại giá của vật tư, hàng hóa.

Khai báo Mã loại VAT (nếu có) được chọn trong Danh mục biểu thuế.

Bạn có thể tạo Báo giá NCC bằng cách Click vào nút Lấy dữ liệu từ Đề nghị mua.

Bạn khai báo các thông tin lọc để tìm kiếm Đề nghị mua hàng.

Dùng phím Spacebar để chọn các dòng vật tư/toàn bộ chứng từ. Ctrl+A – chọn tất cả, Ctrl+U – bỏ chọn. Có thể chọn một hoặc chọn nhiều chứng từ cùng một lúc.

Enter/Esc – Thực hiện.

Dùng tổ hợp phím Alt+C – Chấp nhận.

Bạn có thể Click vào nút Lấy dữ liệu từ excel để tạo Báo giá NCC từ file excel chuẩn của chương trình.

Bạn có thể chọn Từ nhóm vật tư để tạo phiếu nhanh.

Dùng phím Spacebar để chọn các nhóm vật tư và khai báo Số lượng vào ô bên cạnh.

Esc – chọn .

Chương trình căn cứ vào số lượng định mức nhóm của vật tư được khai báo trong danh mục vật tư hàng hóa để tạo phiếu.

Esc – Thoát.

Tùy chọn đánh dấu post sang Database bản thuế.

Tùy chọn chuyển sang Module khác (nếu có nhiều module quản lý khác nhau).

Tùy chọn Module trong danh sách hiện ra.

Tùy chọn chuyển chứng từ Báo giá NCC sang Đơn đặt hàng mua.

Bạn có thể cập nhật tình trạng cho chứng từ bằng cách click chuột tại ô tình trạng chi tiết để chấp nhận.

Bạn có thể chọn trạng thái cho chứng từ nếu có sử dụng quy trình duyệt chứng từ.

F3 – Sửa chứng từ.

F9 – Lọc chứng từ.

Tại đây, bạn có thể nhập các điều kiện lọc chứng từ Báo giá NCC.

Chương trình liệt kê ra danh sách các chứng từ thỏa mãn điều kiện lọc.

F8 – Xóa chứng từ.

Ctrl+F7 – Xem trước khi in.

Esc – Thoát ra.

Tin trước: 7.5. Đề nghị mua hàng

Tin tiếp: 7.7. Đơn đặt hàng mua