7.4. Báo có ngân hàng

15.10.2018

Chứng từ Báo có ngân hàng phản ánh số tiền mặt, ngoại tệ… thực tế gửi vào tài khoản ngân hàng, làm căn cứ ghi sổ tiền gửi và các khoản thu có liên quan.

Bạn có thể vào màn hình Báo có qua Menu Chứng từ.

Hoặc Click vào biểu tượng Báo có ngân hàng trên màn hình chính.

Bạn có thể chọn các chức năng được liệt kê trên thanh tiêu đề bảng.

… Hoặc các nút chức năng chính trên màn hình hiển thị.

Hoặc Click chuột phải để thực hiện các chức năng trong danh sách hiện ra.

Trợ giúp (F1) – Gọi tới Video hướng dẫn sử dụng Báo có Ngân hàng trên phần mềm.

Chọn Quy trình (Ctrl + F1) để xem quy trình thực hiện Báo có Ngân hàng trong tài liệu Giới thiệu sản phẩm của Meliasoft 2018.

F2 – Thêm mới

Hoặc Click chuột phải và chọn Thêm mới Báo có (F2).

Khai báo Ngày và Số chứng từ Báo có. Số chứng từ có thể tự tăng theo khai báo của người dùng theo tháng/ năm.

Dùng phím SpaceBar để chọn Mã tiền tệ sử dụng. Danh sách các Mã tiền tệ được khai báo trong phần Quản trị hệ thống.

SpaceBar tích chọn để chuyển chứng từ sang Database của bản Thuế.

Mã đối tượng: Người nộp tiền được chọn trong Danh mục đối tượng.

Khai báo thông tin Diễn giải cho Báo có.

Khai báo TK Nợ, TK Có và số tiền phát sinh tương ứng với từng dòng định khoản.

Thông tin “Lưu chuyển tiền tệ” được dùng để lên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp. Tùy chọn hiển thị được khai báo trong Quản trị hệ thống.

Khai báo Mã thuế VAT (nếu có). Được chọn trong Danh mục biểu thuế.

F12 – Chuyển sang tab chi tiết 2.

Tại đây bạn có thể khai báo các thông tin Sản phẩm, Lô hàng, Tài sản, hoặc Hóa đơn thuế VAT (nếu có).

F12 – Chuyển sang tab chi tiết 3.

Tại đây cho phép khai báo các thông tin quản lý mở rộng. Các tiêu thức quản lý có thể thay đổi theo yêu cầu người sử dụng.

F12 – Chuyển sang tab khác

F2 – Thêm mới

Bạn có thể Click chọn “Thanh toán cho các HĐ” liên quan đến công nợ của các đối tượng có theo dõi theo hạn thanh toán.

Bạn có thể click chọn thu tiền trực tiếp từ chứng từ nào.

Chức năng này có ý nghĩa khi lên báo cáo theo dõi công nợ theo hạn thanh toán.

Chức năng “Convert từ” giúp bạn có thể Lấy dữ liệu từ excel hoặc SQL. Thông tin được khai báo trên quản trị hệ thống.

Toàn bộ thông tin từ file excel Báo có sẽ được đẩy lên chương trình .

Nếu trên file excel có nhiều dòng số chứng từ, chương trình sẽ lần lượt cập nhật tự động theo từng số chứng từ.

Tương tự với chứng từ Ngoại tệ.

Tỷ giá áp dụng được chương trình tự động lấy từ Danh mục tỷ giá thỏa mãn điều kiện áp dụng. Tuy nhiên, bạn cũng có thể thay đổi lại tỷ giá.

Tiền Việt Nam bằng tiền ngoại tệ nhân với tỷ giá.

Bạn cũng có thể thay đổi lại Tiền việt nam bằng cách nhấn tổ hợp phím Ctrl+F5.

Tỷ giá cũng sẽ nhảy lại theo Tiền Việt Nam bạn vừa nhập lại.

Các chứng từ lấy từ excel.

F3 – Sửa chứng từ.

F6 – Gộp các chứng từ đã tích chọn.

F8 – Xóa chứng từ.

Tích chọn Post tại từng dòng chứng từ để chuyển sang bản Tài chính (TH).

Post to cho phép copy chứng từ sang module khác.

Chọn Module cần Coppy tới.

Bạn có thể cập nhật tình trạng chi tiết cho chứng từ bằng cách click chuột tại ô tình trạng chi tiết để nhập.

Bạn có thể chọn trạng thái cho chứng từ nếu có sử dụng quy trình duyệt chứng từ.

Nhấn Ctrl+F7 hoặc Xem trước khi in để xem mẫu in chứng từ.

Bạn có thể lên báo cáo bảng cân đối số phát sinh để theo dõi thu tiền.

Nhập điều kiện lọc để lên báo cáo.

Enter chi tiết.

Enter chi tiết.

Bạn cũng có thể F3 xem, sửa Báo có ngay trên báo cáo.

Ctrl+F7 – Xem mẫu in báo cáo

Tin trước: 7.3. Báo nợ ngân hàng

Tin tiếp: 7.5. Đề nghị mua hàng