7.3. Báo nợ ngân hàng

15.10.2018

Chứng từ Báo nợ ngân hàng phản ánh số tiền mặt, ngoại tệ, … thực tế đã giảm đi trong tài khoản, làm căn cứ ghi sổ tiền gửi và các khoản chi có liên quan.

Bạn có thể vào màn hình Báo nợ bằng cách Click vào Biểu tượng Báo nợ trên màn hình chính.

Hoặc bạn cũng có thể truy cập qua Menu Chứng từ.

Bạn có thể chọn các chức năng được liệt kê trên thanh tiêu đề bảng.

Hoặc Click chuột phải để thực hiện các chức năng trong danh sách hiện ra.

… Hoặc các nút chức năng chính trên màn hình hiển thị.

Nhấn Ctrl + F1 để xem quy trình thực hiện Báo nợ ngân hàng trong tài liệu Giới thiệu sản phẩm của Meliasoft 2018.

F2 – Thêm mới.

Hoặc Click chuột phải và chọn Thêm mới Phiếu chi (F2).

Khai báo Ngày và Số chứng từ Báo nợ. Số chứng từ có thể tự tăng theo khai báo của người dùng theo tháng/năm.

Dùng phím SpaceBar để chọn Mã tiền tệ sử dụng. Danh sách các Mã tiền tệ được khai báo trong phần Quản trị hệ thống.

Tích chọn để chuyển chứng từ sang Database bản thuế.

Mã đối tượng được chọn trong Danh mục đối tượng. Là đơn vị, cá nhân nhận tiền.

Các thông tin này được lấy từ khai báo trong Danh mục đối tượng. Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi lại.

Khai báo thông tin Diễn giải cho Báo Nợ.

Khai báo TK Nợ, TK Có của Báo nợ cùng các thông tin phát sinh về chi tiền tương ứng.

Thông tin “Lưu chuyển tiền tệ” được dùng để lên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp. Tùy chọn hiển thị được khai báo trong Quản trị hệ thống.

Bạn có thể gõ chính xác mã chứng từ đề nghị thanh toán hoặc nhập ký tự bất kỳ để tìm kiếm chứng từ đề nghị thanh toán nhằm lấy dữ liệu từ đề nghị thanh toán mà không cần phải nhập lại.

Khai báo Mã thuế VAT (nếu có). Được chọn trong Danh mục biểu thuế.

F12 – Chuyển sang tab chi tiết 2.

Tại đây bạn có thể khai báo các thông tin Sản phẩm, Lô hàng, Tài sản, hoặc Hóa đơn thuế VAT (nếu có).

Nhập ký tự để Drop lookup tìm kiếm.

F12 – Chuyển sang tab chi tiết 3.

Tại đây cho phép khai báo các thông tin quản lý mở rộng. Các tiêu thức quản lý có thể thay đổi theo yêu cầu người sử dụng.

F12 – Quay lại tab chi tiết 1

Tương tự cho các thao tác cập nhật khác.

Lấy dữ liệu từ đề nghị thanh toán: Cho phép bạn lấy các thông tin từ Đề nghị thanh toán mà không cần nhập lại.

Các thông tin lọc.

Dùng phím SpaceBar để tích chọn, Ctrl+A để chọn tất cả, Ctrl+U bỏ chọn tất cả.

Enter chọn.

Khai báo TK Nợ, TK Có phát sinh cho từng dòng định khoản tương ứng.

Tương tự với các thao tác khác.

Bạn có thể Click chọn “Thanh toán cho các HĐ” liên quan đến công nợ của các đối tượng có theo dõi theo hạn thanh toán.

Chức năng này có ý nghĩa theo dõi tiến độ thanh toán cho nhà cung cấp theo hạn thanh toán khi lên báo cáo.

Chức năng “Convert từ” giúp bạn có thể Lấy dữ liệu từ excel hoặc SQL. Thông tin được khai báo trên quản trị hệ thống.

Toàn bộ thông tin từ file excel Báo nợ sẽ được đẩy lên chương trình .

Nếu trên file excel có nhiều dòng số chứng từ, chương trình sẽ lần lượt cập nhật tự động theo từng số chứng từ.

Tương tự với phát sinh bằng ngoại tệ.

Tỷ giá áp dụng được chương trình tự động lấy từ Danh mục tỷ giá thỏa mãn điều kiện áp dụng. Tuy nhiên, bạn cũng có thể thay đổi lại tỷ giá.

Tiền Việt Nam bằng tiền ngoại tệ nhân với tỷ giá.

Bạn cũng có thể thay đổi lại Tiền việt nam bằng cách nhấn tổ hợp phím Ctrl+F5.

Ctrl+F7 – Xem trước khi in.

Nhấn Space để tích chọn các chứng từ cần gộp.

F6 – Gộp chứng từ

F8 – Xóa chứng từ.

F3 – Sửa chứng từ

Tích chọn Post tại từng dòng chứng từ để chuyển sang bản Tài chính (TH).

Post to cho phép copy chứng từ sang module khác.

Chọn Module cần Coppy tới.

Bạn có thể cập nhật tình trạng chi tiết cho chứng từ bằng cách click chuột tại ô tình trạng chi tiết để nhập.

Bạn có thể chọn trạng thái cho chứng từ nếu có sử dụng quy trình duyệt chứng từ.

F9 – Lọc chứng từ.

Nhập điều kiện lọc.

F3 – Xem thông tin liên quan tới tài sản.

Các chứng từ kế toán liên quan tới tài sản sẽ được hiển thị tại đây.

Click chọn nút ba chấm (…), chương trình sẽ đưa ra chi tiết các chứng từ kế toán liên quan tới tài sản.

Tại đây, bạn cũng có thể F3 để xem chi tiết chứng từ.

Bạn có thể theo dõi chi tiền trả nhà cung cấp trên các báo cáo.

Ctrl+F7 – Xem mẫu in Báo cáo

Bạn cũng có thể F3 xem, sửa Báo nợ ngay trên báo cáo.

Tin trước: 7.2. Phiếu chi tiền mặt

Tin tiếp: 7.4. Báo có ngân hàng