7.9. Chi phí vận chuyển

15.10.2018

Bạn có thể vào chứng từ Chi phí vận chuyển qua mục Chứng từ trên Tab menu ngang.

Hoặc vào Quy trình mua.

Click chọn chứng từ Chi phí vận chuyển.

Chứng từ chi phí vận chuyển dùng để cập nhật các chi phí phát sinh liên quan đến việc mua vật tư, hàng hóa.

Click chuột phải bạn có thể thực hiện các chức năng trong danh sách hiện ra.

Chọn Quy trình (Ctrl+F1) để xem quy trình thực hiện Chi phí vận chuyển trong tài liệu Giới thiệu sản phẩm của Meliasoft 2018.

Bạn có thể sử dụng các phím chức năng được liệt kê trên thanh tiêu đề của chứng từ.

Hoặc các nút chức năng chính trên màn hình hiển thị.

Nhấn F2 – Thêm mới nhập mua.

Khai báo Ngày và Số chứng từ Phi phí vận chuyển, Số chứng từ có thể tự tăng theo khai báo của người dùng theo tháng/năm.

Sử dụng phím Spacebar để thay đổi giữa các Mã tiền tệ sử dụng. Danh sách mã tiền tệ được khai báo trong phần Quản trị hệ thống.

Tỷ giá của đồng tiền tệ mình chọn sẽ tự động nhảy ra theo khai báo trong Danh mục Tỷ giá hạch toán. Bạn có thể thay đổi lại tỷ giá (nếu muốn).

Tùy chọn có chuyển chứng từ sang Database bản thuế hay không bằng cách tích hoặc không tích vào nút Post.

Chọn Mã giao dịch vật tư trong Danh mục giao dịch vật tư.

Tài khoản sẽ được lấy theo tài khoản khai báo của mã giao dịch vật tư.

Mã đối tượng của chứng từ chi phí chính là người liên quan đến khoản chi phí này. Được chọn trong Danh mục đối tượng.

Bạn cũng có thể tìm kiếm đối tượng bên ô Tên đối tượng (nếu muốn).

Ông bà, Địa chỉ được lấy theo đối tượng (nếu có).

Khai báo thông tin diễn giải cho chứng từ chi phí.

Xe vận chuyển được chọn trong Danh mục xe vận chuyển (nếu theo dõi xe vận chuyển).

Bạn có thể chọn chức năng phân bổ chi phí để chương trình tiến hành phân bổ chi phí tự động.

Nhập số tiền (giá trị) để phân bổ chi phí.

Chọn hình thức Phân bổ chi phí, dùng phím Spacebar để chọn hình thức phân bổ chi phí theo Số lượng/Giá trị…

Chọn loại chứng từ cần phân bổ chi phí.

Khai báo thêm các điều khiện lọc để chọn ra.

Khai báo thêm các điều kiện lọc để chọn lọc các chứng từ NM cần phân bổ chi phí.

Click chuột vào nút ba chấm (…) để chọn các chứng từ nhập mua cần phân bổ chi phí.

Ctrl+A: Chọn tất, Ctrl+U: Bỏ chọn tất, Spacebar để chọn từng chứng từ NM cần phân bổ chi phí.

Esc – Quay ra.

Sau khi nhấn chấp nhận, chương trình sẽ tiến hành phân bổ tự động chi phí cho các vật tư trong các phiếu nhập mua đã chọn.

Chọn Mã thuế VAT trong Danh mục biểu thuế và khai báo thông tin hóa đơn thuế VAT tại đây (nếu có).

Tương tự, bạn có thể thêm mới các chứng từ Chi phí vận chuyển khác.

Nếu không phân bổ chi phí tự động, bạn có thể nhập trực tiếp số tiền chi phí cho từng dòng vật tư ở tab chi tiết.

Esc – Thoát ra.

Đối với những chứng từ chi phí thanh toán ngay, bạn có thể Click chuột phải chọn Tạo phiếu chi tự động (F11) để tạo nhanh chứng từ Phiếu chi thanh toán chi phí vận chuyển.

Tùy chọn đánh dấu post sang Database bản thuế.

Tùy chọn chuyển sang Module khác (Nếu có nhiều module quản lý khác nhau).

Tùy chọn Module trong danh sách hiện ra.

Bạn có thể cập nhật tình trạng cho chứng từ bằng cách click chuột tại ô tình trạng chi tiết để nhập.

Bạn có thể chọn trạng thái cho chứng từ nếu có sử dụng quy trình duyệt chứng từ.

F3 – Sửa chứng từ.

Dùng phím Spacebar để chọn các chứng từ, nhấn F6 để gộp chứng từ.

Nhấn F9 – Lọc chứng từ.

Tại đây, bạn có thể nhập các điều kiện để lọc chứng từ.

Chương trình sẽ liệt kê danh sách các chứng từ thỏa mãn điều kiện lọc.

F8 – Xóa chứng từ.

Ctrl+F7 – Xem trước khi in.

Esc – Thoát ra.

Tin trước: 7.8. Phiếu nhập mua hàng

Tin tiếp: 7.10. Đơn đặt hàng sản xuất