7.5. Đề nghị mua hàng

15.10.2018

Bạn có thể chọn chứng từ Đề nghị mua hàng thông qua Tab menu ngang.

Hoặc Click vào Quy trình mua -> Chọn chứng từ Đề nghị mua hàng.

Đề nghị mua hàng: Cập nhật các phát sinh đề nghị mua hàng hóa, vật tư của bộ phận có nhu cầu mua.

Trên thanh tiêu đề có các phím chức năng chính giúp thực hiện các thao tác nhanh hơn.

Ngoài ra, chương trình cũng hỗ trợ các nút chức năng được liệt kê phía dưới màn hình xem chứng từ.

Click chuột phải bạn có thể thực hiện các chức năng trong danh sách hiện ra.

Chọn Quy trình (Ctrl+F1) để xem quy trình thực hiện đề nghị mua trong tài liệu Giới thiệu sản phẩm của Meliasoft 2018.

Click chuột phải chọn Thêm mới (F2)

Bạn có thể chọn loại chứng từ đề nghị mua nếu có khai báo nhiều loại chứng từ đề nghị.

Khai báo Ngày và Số chứng từ phiếu Đề nghị mua hàng.

Dùng phím Spacebar để chọn Mã tiền tệ sử dụng. Danh sách Mã tiền tệ được khai báo trong phần Quản trị hệ thống.

Bạn có thể nhập lại tỷ giá của đồng tiền hạch toán.

Tùy chọn đánh dấu chứng từ để post dữ liệu sang Database bản Thuế.

Mã đối tượng của Đề nghị mua hàng chính là người bán hàng. Được chọn trong Danh mục đối tượng.

Bạn có thể tìm kiếm nhanh hơn bằng cách gõ ký tự có trong tên đối tượng cần tìm kiếm.

Địa chỉ được khai báo theo dõi đối tượng trong Danh mục đối tượng.

Khai báo diễn giải cho Đề nghị mua hàng.

Chọn nhân viên theo dõi trong danh mục Quản lý nhân viên.

Chọn nhân viên giao nhận trong danh mục nhân viên.

Chọn vùng trong danh mục vùng, địa bàn nếu bạn có theo dõi.

Địa điểm giao được khai báo theo đối tượng trong Danh mục đối tượng (nếu có). Bạn cũng có thể nhập lại thông tin này.

Bạn có thể nhập thời gian giao nếu có.

Khai báo các thông tin Phương thức thanh toán, Phương thức vận chuyển, FOB nếu bạn muốn theo dõi.

Cập nhật các thông tin chi tiết trên Đề nghị mua hàng.

Nhập thông tin vật tư, gõ ký tự bất kỳ để tìm kiếm vật tư. Chọn mã vật tư trong Danh mục vật tư, hàng hóa.

Bạn có thể dùng phím Ctrl+Spacebar để thay đổi đơn vị tính nếu vật tư có sử dụng nhiều đơn vị tính khác nhau.

Khai báo thông tin ngày bắt đầu thực hiện và ngày dự kiến hoàn thành việc mua hàng (nếu có).

Thông tin chi tiết này có thể khai báo hoặc không, tùy thuộc vào việc có theo dõi chi tiết hay không.

Lưu thông tin Stt của đề nghị mua hàng con.

Khai báo số lượng và đơn giá của vật tư.

Tương tự, bạn nhập thông tin các dòng chi tiết của vật tư khác.

Bạn khai báo thông tin thuế VAT (nếu có). Mã loại VAT được chọn trong Danh mục biểu thuế.

Tương tự, bạn có thể thực hiện các thao tác thêm mới khác.

Bạn có thể Click vào nút Chọn đề nghị mua hàng (tổ đội) để tạo đề nghị mua hàng tổng từ các đề nghị mua hàng con.

Tại đây, bạn có thể nhập các thông tin để lọc các đề nghị mua hàng con thỏa mãn.

Dùng phím Spacebar để Chọn/Bỏ chọn các đề nghị mua hàng, Ctrl+A chọn tất, Ctrl+U bỏ chọn tất cả.

Enter/Esc để thực hiện.

Alt+C – Chấp nhận.

Bạn có thể Click vào nút Cập nhật từ Excel để tạo Đề nghị mua hàng từ file excel.

Hoặc bạn có thể click chọn “Từ nhóm vật tư” để tạo phiếu nhanh.

Sử dụng phím Spacebar để chọn các nhóm vật tư và nhập số lượng vào ô Số lượng.

Esc để cập nhật.

Chương trình sẽ căn cứ vào định mức nhóm của từng vật tư trong nhóm để tạo phiếu.

Esc – Thoát ra.

F3 – Sửa chứng từ.

Tùy chọn đánh dấu post sang Database bản thuế.

Tùy chọn chuyển sang Module khác (nếu có nhiều module quản lý khác nhau).

Tùy chọn Module trong danh sách hiện ra.

Tùy chọn chuyển sang báo giá NCC.

Bạn có thể cập nhật tình trạng cho chứng từ bằng cách click chuột tại ô tình trạng chi tiết để nhập.

Bạn có thể chọn trạng thái cho chứng từ nếu có sử dụng quy trình duyệt chứng từ.

F8 – Xóa chứng từ.

F9 – Lọc chứng từ.

Ctrl+F7 – Xem trước khi in.

Tin trước: 7.4. Báo có ngân hàng

Tin tiếp: 7.6. Báo giá (NCC)