7.8. Phiếu nhập mua hàng

15.10.2018

Bạn có thể chọn Phiếu nhập mua qua Tab chứng từ trên thanh menu ngang.

Hoặc Click chuột vào Quy trình mua trên màn hình chính.

Chọn chứng từ Phiếu nhập mua.

Phiếu nhập mua dùng để cập nhật các phát sinh nhập kho mua hàng hóa, vật tư (Có thể là nhập mua ngoài, hoặc nhập mua nội bộ).

Bạn có thể sử dụng các phím chức năng được liệt kê trên thanh tiêu đề của chứng từ.

Hoặc các nút chức năng chính trên màn hình hiển thị.

Click chuột phải bạn có thể thực hiện các chức năng trong danh sách hiện ra.

Chọn Quy trình (Ctrl+F1) để xem quy trình thực hiện Phiếu nhập mua trong tài liệu Giới thiệu sản phẩm của Meliasoft 2018.

F2 – Thêm mới Phiếu nhập mua.

Khai báo ngày và số chứng từ phiếu nhập mua. Số chứng từ có thể tự tăng theo khai báo của người dùng theo tháng/năm.

Sử dụng phím Spacebar để thay đổi giữa các Mã tiền tệ sử dụng. Danh sách mã tiền tệ được khai báo trong phần Quản trị hệ thống.

Tùy chọn có chuyển chứng từ sang Database bản thuế hay không bằng cách tích vào nút Post.

Chọn Mã giao dịch trong Danh mục giao dịch vật tư.

Tài khoản sẽ được lấy theo tài khoản khai báo của mã giao dịch vật tư. Bạn có thể chọn lại tài khoản khác (nếu muốn).

Mã đối tượng của Phiếu nhập mua chính là người bán hàng. Được chọn trong Danh mục đối tượng.

Các thông tin Ông bà, Địa chỉ được lấy từ khai báo của đối tượng chọn. Tuy nhiên bạn có thể thay đổi lại.

Diễn giải cho chứng từ Phiếu nhập mua.

Khai báo thông tin xe vận chuyển và người lái xe nếu có theo dõi Quản lý vận chuyển.

Khai báo ở Quản trị hệ thống có theo dõi Quản lý vận chuyển.

Thông tin Vùng được chọn trong Danh mục Vùng, địa bàn. Bạn có thể bỏ trắng nếu không muốn theo dõi theo vùng.

Chương trình hỗ trợ tạo Phiếu nhập mua lấy dữ liệu từ file Excel và SQL (nếu có)

Mã vật tư được chọn trong Danh mục vật tư, hàng hóa

Bạn có thể Drop Lookup để chọn lại Tên vật tư.

Dùng phím Spacebar để chọn đơn vị tính sử dụng (TH có nhiều đơn vị tính).

Khai báo Mã kho nhập và định khoản Nợ – Có tương ứng. Các thông tin này có thể tự động nhảy ra nếu bạn có khai báo Mã kho mặc định của vật tư và Tài khoản mặc định trong Giao dịch vật tư.

Bạn có thể chọn lại nhà cung cấp cho từng vật tư, hàng hóa ở dòng chi tiết.

Các thông tin này có thể khai báo hoặc không tùy thuộc vào yêu cầu quản lý tại đơn vị có theo dõi hay không.

Chọn đơn đặt hàng liên quan nếu có theo dõi theo đơn đặt hàng

Khai báo số lượng, Đơn giá của từng vật tư, hàng hóa. Đơn giá của vật tư có thể được lấy từ Bảng giá mua/bán/công việc nếu bạn có khai báo, bạn cũng có thể sửa lại giá của vật tư, hàng hóa.

Mã thuế được chọn trong Danh mục biểu thuế. Mã thuế cũng có thể nhảy mặc định nếu có khai báo trong danh mục vật tư hàng hóa.

F12 – Chuyển sang Tab chi tiết 2.

Khai báo thông tin sản phẩm nếu theo dõi theo Sản phẩm. Mã sản phẩm được chọn trong Danh mục sản phẩm, công trình.

Khai báo thông tin cho chứng từ gốc.

Trường hợp mua hàng nhập khẩu, bạn có thể khai báo số tiền thuế nhập khẩu tại đây. Chương trình hỗ trợ tự động nhảy bút toán hạch toán thuế NK, tài khoản thuế nhập khẩu được khai báo trong phần Quản trị hệ thống.

Nhập thông tin chiết khấu nếu có.

Chi phí vận chuyển, bốc dỡ được chương trình tự động lấy từ Danh mục bảng giá vận chuyển, bố dỡ thỏa mãn điều kiện áp dụng.

Nhập tiền chi phí khác (nếu có), chương trình tự động nhảy bút toán hạch toán Chi phí khác nếu bạn có khai báo tài khoản hạch toán tại Quản trị hệ thống.

Nhấn Alt+C – Chấp nhận

Tương tự, Bạn thực hiện các thao tác thêm mới Phiếu nhập mua khác.

Bạn có thể chọn lấy dữ liệu từ “Đơn đặt hàng mua” nếu theo dõi theo đơn đặt hàng mua.

Dùng phím Spacebar để chọn các dòng vật tư/Chứng từ Đơn đặt hàng mua. Ctr+A – Chọn tất, Ctrl+U – Bỏ chọn. Có thể chọn một Đơn đặt hàng mua hoặc chọn nhiều PO.

Enter – Chọn.

Bạn có thể thực hiện 1 phần đơn hàng bằng cách nhập lại số lượng vật tư hàng hóa.

Bạn có thể chọn Từ nhóm vật tư để tạo phiếu nhanh.

Dùng phím Spacebar để chọn các nhóm vật tư và khai báo Số lượng vào ô bên cạnh.

Esc – Chọn.

Trên Bảng giá mua/bán/công việc có khai báo thông tin Giá khoản (NSLĐ) cho từng bộ phận, phòng ban.

Bạn có thể lấy Giá khoán (Bộ phận) nếu có khai báo giá khoán trong Bảng giá mua/bán/công việc.

Esc – Thoát.

Tùy chọn đánh dấu post sang Database bản thuế.

Tùy chọn chuyển sang Module khác (nếu có phần module quản lý khác nhau).

Tùy chọn các Module trong danh sách hiện ra.

Bạn có thể cập nhật tình trạng chứng từ bằng cách nhập trực tiếp tại ô Tình trạng chi tiết.

Chọn Trạng thái cho chứng từ nếu có sử dụng quy trình Duyệt chứng từ.

F3 – Sửa thông tin chứng từ.

F8 – Xóa chứng từ.

F9 – Lọc chứng từ.

Tại chứng từ mua hàng thanh toán ngay, bạn có thể nhấn F11 hoặc Click chuột phải chọn Tạo phiếu chi tự động để tạo Phiếu chi/Báo nợ tự động.

Spacebar chọn các chứng từ. Nhấn phím F6 để gộp chứng từ.

Ctrl+F7 – Xem trước khi in.

Esc – Thoát.

Tin trước: 7.7. Đơn đặt hàng mua

Tin tiếp: 7.9. Chi phí vận chuyển