7.1. Phiếu thu tiền mặt

15.10.2018

Lập Phiếu Thu để xác định, quản lý số tiền mặt, ngoại tệ, … thực tế nhập quỹ và làm căn cứ để thu tiền, ghi sổ quỹ. Kế toán ghi sổ vào các khoản thu có liên quan.

Click chọn Phiếu thu ngay trên màn hình chính.

Hoặc bạn cũng có thể vào chứng từ Phiếu thu qua thư mục Chứng từ trên thanh menu ngang.

Bạn có thể chọn các chức năng được liệt kê trên thanh tiêu đề bảng.

Hoặc click chuột phải để thực hiện các chức năng trong danh sách hiện ra.

Hoặc các nút chức năng chính trên màn hình hiển thị.

Trợ giúp (F1) – Gọi tới Video hướng dẫn sử dụng Phiếu thu tiền mặt trên phần mềm.

Chọn Quy trình (Ctrl+F1) để xem quy trình thực hiện Phiếu thu tiền mặt trong tài liệu Giới thiệu sản phẩm của Meliasoft 2018.

Nhấn F2 – Thêm mới Phiếu thu.

Khai báo Ngày và Số chứng từ Phiếu thu, Số chứng từ có thể tự tăng theo khai báo của người dùng theo tháng/năm.

Dùng phím Spacebar để chọn Mã tiền tệ sử dụng. Danh sách các Mã tiền tệ được khai báo trong phần Quản trị hệ thống.

Tỷ giá của tiền tệ sữ tự động nhảy ra theo Mã tiền tệ đã chọn.

Spacebar tích chọn để chuyển chứng từ sang Database của bản Thuế.

Mã đối tượng được chọn trong Danh mục đối tượng.

Khai báo thông tin diễn giải cho chứng từ đề nghị thanh toán.

Khai báo TK Nợ, TK Có của Phiếu Thu cùng các thông tin về thu tiền.

Thông tin “Lưu chuyển tiền tệ” được dùng để lên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp. Tùy chọn hiển thị được khai báo trong Quản trị hệ thống.

Khai báo Mã thuế VAT (nếu có). Được chọn trong Danh mục biểu thuế.

F12 – Chuyển sang tab chi tiết 2.

Tại đây bạn có thể khai báo các thông tin Sản phẩm, Lô hàng, Tài sản hoặc Hóa đơn thuế VAT (nếu có).

F12 – Chuyển sang tab chi tiết Mở rộng.

Tại đây cho phép khai báo các thông tin quản lý mở rộng. Các tiêu thức quản lý có thể thay đổi theo yêu cầu người sử dụng.

Nhấn Alt+C hoặc Chấp nhận để lưu chứng từ.

Tương tự cho các thao tác cập nhật khác.

Trên phiên bản Ms2018 có thêm tính năng chọn Thanh toán cho các Hóa đơn, tự động tạo Phiếu thu cho các hóa đơn đó.

Nhập điều kiện lọc để lọc các Hóa đơn.

Bạn có thể dùng phím Ctrl+Space để chọn hoặc bỏ chọn dùng chứng từ.

Nhấn F10 để thực hiện tạo Phiếu thu tự động.

F3 – Để xem nội dung chứng từ hoặc sửa thông tin (nếu cần).

Bạn có thể Click chọn “Thanh toán cho các HĐ” để xem lại chứng từ Phiếu thu đã thanh toán cho Hóa đơn nào hoặc thanh thoán cho Hóa đơn liên quan đến công nợ của đối tượng có theo dõi theo hạn thanh toán.

F2 – Thêm mới.

Tỷ giá áp dụng được chương trình tự động lấy từ Danh mục tỷ giá thỏa mãn điều kiện áp dụng. Tuy nhiên, bạn cũng có thể thay đổi lại tỷ giá.

Tiền Việt Nam bằng tiền ngoại tệ nhân với tỷ giá.

Bạn có thể thay đổi lại Tiền Việt Nam bằng cách nhấn tổ hợp phím Ctrl+F5.

Tiền VNĐ và tỷ giá sẽ nhảy lại theo kết quả tính toán.

Ctrl+F7 – Xem trước khi in.

Bạn có thể cập nhật tình trạng chi tiết cho chứng từ bằng cách click chuột tại ô tình trạng chi tiết để nhập.

Bạn có thể chọn trạng thái cho chứng từ nếu có sử dụng quy trình duyệt chứng từ.

Click chọn Post với những chứng từ muốn chuyển sang bản Tài chính (TH).

Click chọn Post to để copy chứng từ sang module khác.

Chọn Module cần chuyển tới.

Bạn có thể theo dõi thu tiền của khách hàng trên các báo cáo.

Enter để xem chi tiết.

Bạn cũng có thể F3 để xem, sửa Phiếu thu ngay trên báo cáo.

Ctrl+F7 – Xem mẫu in.

Tin trước: 7.0. Đề nghị thanh toán

Tin tiếp: 7.2. Phiếu chi tiền mặt