7.18. Phiếu xuất lắp ráp

15.10.2018

Bạn có thể vào màn hình chứng từ Phiếu xuất lắp ráp qua Menu Chứng từ.

Phiếu xuất lắp ráp là chứng từ được dùng để khai báo về thông tin linh kiện, vật tư xuất kho lắp ráp thành phẩm.

Bạn có thể chọn các chức năng được liệt kê trên thanh tiêu đề bảng.

… Hoặc các nút chức năng chính trên màn hình hiển thị.

Hoặc Click chuột phải để thực hiện các chức năng trong danh sách hiện ra.

Trợ giúp (F1) – Gọi tới Video hướng dẫn sử dụng Phiếu xuất lắp ráp trên phần mềm.

Chọn Quy trình (Ctrl + F1) để xem quy trình thực hiện Phiếu xuất lắp ráp trong tài liệu Giới thiệu sản phẩm của Meliasoft 2018.

F2 – Thêm mới. Hoặc Click chuột phải và chọn Thêm mới Phiếu xuất lắp ráp (F2).

Khai báo ngày và số chứng từ Phiếu xuất lắp ráp.

Dùng phím SpaceBar để thay đổi giữa các mã tiền tệ sử dụng. Danh sách các mã tiền tệ sử dụng được khai báo trong phần Quản trị hệ thống.

Tùy chọn đánh dấu chuyển chứng từ sang Database bản thuế.

Chọn mã giao dịch trong Danh mục giao dịch vật tư.

Mã đối tượng của chứng từ Phiếu xuất lắp ráp được chọn trong Danh mục đối tượng.

Khai báo thông tin diễn giải cho chứng từ Phiếu xuất lắp ráp.

Chọn vật tư, thành phẩm nhập trong danh mục vật tư, hàng hóa.

Khai báo số lượng vật tư (nhập kho) sau lắp ráp.

Khai báo số lượng nhập khác (nếu có).

Khai báo Mã vạch nhập nếu quản lý chi tiết theo mã vạch.

Thời gian giao, nhận vật tư/thành phẩm đã lắp ráp.

Thanh tiện ích với các tùy chọn sẽ giúp bạn tạo phiếu nhanh hơn.

Thông tin về vật tư, linh kiện xuất kho lắp ráp được khai báo ở tab chi tiết phía dưới.

Khai báo mã kho xuất và định khoản nợ có tương ứng. Chọn Hợp đồng nếu theo dõi chi tiết theo Hợp đồng.

Khai báo các thông tin tương ứng nếu có theo dõi theo sản phẩm, bộ phận hay nhân viên, khoản mục. Nhập mã lô nhập, mã lô xuất nếu quản lý theo lô.

Khai báo số lượng và giá trị của vật tư xuất.

Tại đây, bạn có thể nhấn phím chức năng F9 để lấy giá từ phiếu nhập cho vật tư.

Cột đơn giá có thể để trống để chương trình tự động áp giá vốn hàng xuất khi đã tích áp giá vốn.

F12 – Chuyển sang tab chi tiết 2.

Tại đây lưu thông tin về giá vốn và TK thuế nếu có.

F12 – Chuyển sang tab chi tiết 3.

Tại đây lưu các thông tin quản lý mở rộng. Các tiêu chí quản lý có thể thay đổi theo yêu cầu người dùng.

F12 – Chuyển sang các tab khác.

Khai báo kho nhập thành phẩm lắp ráp.

Bạn cũng có thể xem thông tin các tab chi tiết ngay lại màn hình danh sách chứng từ.

F2 – Thêm mới chứng từ.

Bạn có thể tạo phiếu nhanh bằng cách chọn Định mức SP (LR).

Chương trình sẽ căn cứ vào định mức của thành phẩm lắp ráp đã được khai báo trong Danh mục sản phẩm công trình để lấy dữ liệu tạo phiếu.

Chọn Convert và Lấy dữ liệu từ excel (nếu có) để tạo phiếu nhanh.

Chọn lấy Từ nhóm vật tư để tạo phiếu nhanh.

Dùng phím SpaceBar để chọn các nhóm vật tư và khai báo số lượng tương ứng vào ô bên cạnh.

Esc – Thực hiện.

Chương trình đưa ra cảnh báo trong kho hiện đã hết tồn (Tồn = 0).

F3 – Xem/Sửa chứng từ.

F8 – Xóa chứng từ.

F6 – Gộp các chứng từ đã tích chọn.

Ctrl+F7 – Xem trước khi in.

Tùy chọn đánh dấu post sang Database bản thuế.

Tùy chọn chuyển sang Module khác (nếu có nhiều module quản lý khác nhau).

Tùy chọn các Module trong danh sách hiện ra.

Bạn có thể cập nhật tình trạng chi tiết cho chứng từ bằng cách click chuột tại ô tình trạng chi tiết để nhập.

Bạn có thể chọn trạng thái cho chứng từ nếu có sử dụng quy trình duyệt chứng từ.

Bạn có thể lên các báo cáo để theo dõi các chứng từ phát sinh.

Nhập các điều kiện lọc để lên bảng kê phiếu xuất lắp ráp (LR).

Tích chọn chứng từ lắp ráp (LR).

Bạn có thể F3 để xem/sửa chứng từ ngay trên màn hình báo cáo.

Ctrl+F7 – Xem mẫu in.

Tin trước: 7.17. Phiếu xuất kho

Tin tiếp: 7.19. Bù trừ công nợ