6.10. Danh mục giao dịch vật tư

15.10.2018

Danh mục giao dịch vật tư: Dùng để khai báo các kiểu nhập, xuất của vật tư, hàng hóa và dùng để xử lý các bút toán khử trùng và mang một vài ý nghĩa quản trị khác.

Bạn có thể thực hiện các chức năng được liệt kê trên thanh tiêu đề của bảng.

Click chuột phải, bạn có thể thực hiện các chức năng trong danh sách hiện ra.

Chọn Thêm mới (F2).

Mã giao dịch vật tư do người dùng tự định nghĩa, có thể đặt theo mã tài khoản sử dụng.

Tên giao dịch vật tư: Diễn giải nội dung của giao dịch.

Chứng từ ảnh hưởng: Liệt kê các chứng từ cho phép hiển thị mã giao dịch này. Bạn click chuột vào nút 3 chấm (…) để chọn các mã chứng từ.

Định khoản sổ cái: Dùng phím Spacebar để thay đổi giữa 02 tùy chọn Có hay Không định khoản sổ cái. Sở dĩ có điều này vì trong quá trình hạch toán đã xảy ra trường hợp có các chứng từ định khoản trùng nhau.

Tài khoản ngầm định: Là tài khoản làm căn cứ để chương trình tự định khoản. Tài khoản ngầm định được chọn trong Danh mục tài khoản.

Các thông tin (mặc định) có thể khai báo hoặc không tùy thuộc vào yêu cầu người sử dụng. Các thông tin này sẽ ngầm định được lấy vào các chứng từ sau khi chọn mã giao dịch vật tư tương ứng.

Thông tin về hóa đơn VAT và hạn thanh toán được lấy vào chứng từ sau khi chọn mã giao dịch vật tư tương ứng.

Khai báo Hình thức TT cho hóa đơn (nếu có).

Bạn có thể click chuột để thay đổi caption mã và tên giao dịch cho phù hợp với công tác quản lý tại đơn vị.

Dùng tổ hợp phím Alt+C để Chấp nhận.

F3 – Sửa thông tin giao dịch.

F6 – Gộp mã giao dịch.

F8 – Xóa giao dịch.

Esc – Quay ra.

Tin trước: 6.9. Danh mục biểu thuế

Tin tiếp: 6.11. Danh mục bộ phận