6.4. Danh mục kho hàng hóa

15.10.2018

Danh mục kho hàng hóa dùng để khai báo các kho vật tư, hàng hóa. Có thể là các kho ảo được tạo ra để dễ dàng hơn trong quá trình quản lý.

Bạn có thể thực hiện các chức năng được liệt kê trên thanh tiêu đề của bảng.

Click chuột phải bạn có thể thực hiện các chức năng trong danh sách hiện ra.

Chọn Thêm mới (F2)

Mã kho do người dùng tự đặt sao cho dễ quản lý, lưu được tối đa 16 ký tự.

Tên kho: Diễn giải nội dung của kho khai báo, có thể đặt tên theo tính chất vật tư, hàng hóa có trong kho.

Bạn có thể khai báo thêm thông tin về địa chỉ kho đặt tại đâu (nếu có).

F12 – Chuyển sang Tab Hoạch toán mặc định.

Tại tab này, bạn có thể khai báo các tài khoản hoạch toán mặc định sẽ được chương trình tự động lấy vào chứng từ sau khi chọn kho tương ứng.

F12 – Chuyển về Tab Thông tin chính.

F3 – Sửa thông tin kho.

F6 – Gộp mã.

F8 – Xóa kho.

Chương trình hiện cảnh báo nếu đã tồn tại số liệu. Chọn Yes để xóa và ngược lại chọn No.

Esc – Quay ra

Tin trước: 6.3. Danh mục đối tượng

Tin tiếp: 6.5. Danh mục nhóm vật tư, hàng hóa