6.8. Danh mục khoản mục phí

15.10.2018

Danh mục khoản mục phí dùng để khai báo các khoản mục phí theo dõi chi tiết cho các tài khoản chi phí như 621, 622, 627, 641, 642,… để hạn chế việc chia tách tài khoản.

Bạn có thể thực hiện các chức năng được liệt kê trên thanh tiêu đề của bảng.

Click chuột phải, bạn có thể thực hiện các chức năng trong danh sách hiện ra.

Chọn Thêm mới (F2).

Mã của khoản mục phí do người dùng tự đặt sao cho dễ quản lý.

Tên khoản mục phí do người dùng tự đặt.

Khai báo mã khoản mục mẹ (nếu có) được chọn trong danh mục khoản mục phí.

Khai báo thông tin phân loại của khoản mục, có tác dụng làm tiêu thức lọc trong danh mục này nếu có.

F3 – Sửa thông tin khoản mục.

F6 – Gộp mã.

F8 – Xóa khoản mục phí.

Esc – Quay ra.

Tin trước: 6.7. Danh mục sản phẩm, công trình

Tin tiếp: 6.9. Danh mục biểu thuế