6.24. Danh mục Lần thanh toán

15.10.2018

Danh mục lần thanh toán: Là 01 bảng bao gồm chi tiết các lần thanh toán của hợp đồng, công trình,… Có ý nghĩa theo dõi chi tiết, chặt chẽ giữa các điều khoản hợp đồng và thực tế thanh toán của khách hàng.

Bạn có thể sử dụng các phím chức năng được liệt kê trên thanh tiêu đề của bảng.

Hoặc click chuột phải, chọn thực hiện các chức năng trong danh sách hiện ra.

F1 – Trợ giúp gọi tới Video hướng dẫn Danh mục Lần thanh toán.

Ctrl+F1 – Gọi tới quy trình.

F2 – Thêm mới Lần thanh toán.

Khai báo thông tin Mã lần thanh toán.

Tên lần thanh toán: Do người dùng tự đặt, không quá 64 ký tự, lưu thông tin diễn giải về Lần thanh toán.

Phân loại: Các trường phân loại mở rộng.

Tương tự, bạn có thể nhấn F2 để thêm mới Lần thanh toán khác.

F3 – Sửa thông tin Lần thanh toán.

Phiên bản Ms2018 có tính bảo mật cao hơn, khi thực hiện chức năng Gộp/Sửa/Xóa, phần mềm sẽ yêu cầu nhập mật khẩu của người tạo, sau đó mới cho phép lưu thao tác gộp/sửa/xóa.

F6 – Gộp mã. Đứng tại mã cũ, gộp về mã mới.

Xác nhận gộp.

F8 – Xóa mã Lần thanh toán.

Chương trình sẽ check nếu có dữ liệu đã phát sinh với mã lần thanh toán này sẽ không cho xóa.

Xem nhật ký sửa đổi/thêm mới mã Lần thanh toán.

Nhật ký sửa đổi lưu Ngày thêm mới/sửa, User và Máy thêm mới/sửa.

Nội dung chi tiết sửa đổi.

Hiển thị thông tin cột.

Refresh – Làm mới màn hình.

Esc – Thoát màn hình.

Trong Quản lý hợp đồng, thông tin Lần TT ở tab Thanh toán được chọn trong Danh mục lần thanh toán.

Đối với Hợp đồng bán khi thu tiền, ta lập Phiếu thu cho các lần thanh toán của hợp đồng.

Khai báo thông tin Lần thanh toán cho hợp đồng.

Lên Báo cáo theo dõi hợp đồng theo Lần thanh toán.

Nhập điều kiện lọc để lên báo cáo.

Ctrl+F7 – Xem mẫu in.

Tin trước: 6.23. Danh mục Vùng, địa bàn

Tin tiếp: 6.25. Danh mục Tỷ giá hạch toán