6.13. Danh mục lý do tăng giảm

15.10.2018

Danh mục lý do tăng giảm là 01 bảng bao gốm tất cả các lý do tăng giảm tài sản của doanh nghiệp.

Bạn có thể thực hiện các chức năng được liệt kê trên thanh tiêu đề của bảng.

Click chuột phải, bạn có thể thực hiện các chức năng trong danh sách hiện ra.

F2 – Thêm mới lý do.

Khai báo mã, tên, loại lý do tăng giảm tài sản và thông tin phân loại (nếu có) cho từng lý do.

F3 – Sửa lý do tăng giảm.

F6 – Gộp mã

F8 – Xóa lý do tăng giảm

Esc – Quay ra

Tin trước: 6.12. Danh mục nguồn vốn

Tin tiếp: 6.14. Danh mục mục đích sử dụng