6.2. Danh mục nhóm đối tượng

15.10.2018

Danh mục nhóm đối tượng dùng để khai báo các nhóm cho Danh mục đối tượng.

Bạn có thể thực hiện các chức năng được liệt kê trên thanh tiêu đề của bảng.

Click chuột phải bạn có thể thực hiện các chức năng trong danh sách hiện ra.

Chọn Thêm mới (F2)

Mã nhóm Đối tượng: Không quá 16 ký tự, lưu thông tin về mã nhóm đối tượng.

Tên nhóm: Không quá 64 ký tự, lưu thông tin về tên nhóm.

Nhóm cuối nhận giá trị [C] hoặc [K]. Nếu là nhóm cuối cùng thì trong nhóm không còn nhóm con mà chỉ có các đối tượng, dùng phím Spacebar để thay đổi giữa 02 tùy chọn.

Nhóm mẹ: Là mã của nhóm cấp trên, mã nhóm mẹ phải thuộc danh mục nhóm và không phải là nhóm cuối.

F3 – Sửa nhóm đối tượng.

Enter tại nhóm đối tượng để vào Danh mục đối tượng.

F2 – Thêm đối tượng mới.

Esc – Quay ra.

F6 – Gộp mã.

F8 – Xóa danh mục nhóm đối tượng.

Esc – Quay ra.

Tin trước: 6.1. Danh mục tài khoản

Tin tiếp: 6.3. Danh mục đối tượng