6.5. Danh mục nhóm vật tư, hàng hóa

15.10.2018

Danh mục nhóm vật tư hàng hóa: Dùng để khai báo các nhóm chứa các vật tư, hàng hóa. Bạn có thể phân nhóm theo tài khoản theo dõi chúng.

Bạn có thể thực hiện các chức năng được liệt kê trên thanh tiêu đề của bảng.

Click chuột phải bạn có thể thực hiện các chức năng trong danh sách hiện ra.

Chọn Thêm mới (F2)

Mã nhóm vật tư, hàng hóa, thành phẩm lưu trữ tối đa 16 ký tự.

Tên nhóm vật tư diễn giải tên nhóm cần khai báo, lưu trữ tối đa 64 ký tự.

Nhóm cuối [C]/[K]: Nhóm cuối cùng là nhóm không có các nhóm con mà chỉ chứa các vật tư, hàng hóa. Dùng phím Spacebar để thay đổi giữa 02 tùy chọn [C] hoặc [K].

Nhóm mẹ: Khai báo mã nhóm mẹ của nhóm vật tư, hàng hóa. Nếu là nhóm gốc bậc 1 sẽ bỏ trống mục này. Mã nhóm mẹ thuộc danh mục nhóm và không phải là nhóm cuối.

F3 – Sửa thông tin.

Enter tại 01 nhóm cuối để vào thêm với vật tư, hàng hóa.

F2 – Thêm mới vật tư, hàng hóa.

Esc – Quay ra.

F8 – Xóa nhóm vật tư, hàng hóa.

F6 – Gộp mã.

Esc – Quay ra.

Tin trước: 6.4. Danh mục kho hàng hóa

Tin tiếp: 6.6. Danh mục vật tư, hàng hóa