6.7. Danh mục sản phẩm, công trình

15.10.2018

Danh mục sản phẩm, công trình dùng để khai báo các thông tin sản phẩm, công trình phát sinh của doanh nghiệp. Mục đích để tập hợp các chi phí phát sinh và tính giá thành cho sản phẩm, công trình, dịch vụ.

Tab 01 lưu thông tin các sản phẩm, tab 02 lưu thông tin các công trình, dịch vụ,… Tab 03 là tab lưu thông tin mở rộng cho công trình.

Bạn có thể thực hiện các chức năng được liệt kê trên thanh tiêu đề của bảng.

Click chuột phải, bạn có thể thực hiện các chức năng trong danh sách hiện ra.

Chọn Thêm mới (F2).

Mã sản phẩm: Lưu thông tin lên đến 64 ký tự, là mã do người dùng đặt.

Tên sản phẩm: Diễn giải cho sản phẩm khai báo.

Đvt: Khai báo đơn vị tính cho sản phẩm.

Khai báo hệ số và trọng lượng cho sản phẩm, các thông tin này được sử dụng để phân bổ chi phí giá thành theo hệ số và trọng lượng.

Khai báo mã sản phẩm công đoạn cuối để tạo ra sản phẩm (nếu có).

Chọn mã hợp đồng liên quan đang thực hiện của sản phẩm, được chọn trong danh mục hợp đồng.

Dùng phím Spacebar để thay đổi giữa 02 tùy chọn Hoạt động hay Đình chỉ giao dịch của sản phẩm đang khai báo.

Khai báo sản phẩm đại diện cho sản phẩm trên, mục đích để lên báo cáo nhóm theo sản phẩm đại diện.

F3 – Sửa thông tin sản phẩm.

F6 – Gộp mã cho sản phẩm.

Tại đây, bạn có thể khai báo định mức cho sản phẩm bằng cách đặt con trỏ tại sản phẩm muốn khai báo định mức và thêm mới tại bảng khai báo định mức.

F2 – Thêm mới định mức cho sản phẩm.

Khai báo thông tin số lượng sản phẩm và vật tư tương ứng.

Thông tin bộ phận và lô được sử dụng khi tính giá thành theo bộ phận hoặc lô được khai báo trong phần Quản trị hệ thống.

Dùng phím Spacebar để thay đổi giữa 02 tùy chọn [C] – Có hay [K] – Không tính giá thành theo lô, bộ phận.

Khai báo phương án mua (sản xuất) vật tư và số ngày chờ mua hoặc sản xuất, mục đích để lên báo cáo cân đối nguồn lực.

Định mức khai báo có thể là số lượng hay giá trị và % hao hụt chi tiết theo từng tháng.

Nhấn F9 để copy định mức cho các sản phẩm khác.

Dùng phím Spacebar để chọn các sản phẩm muốn copy định mức. Ctrl+A để chọn tất cả, Ctrl+U bỏ chọn.

Esc – Thực hiện copy định mức.

Bạn có thể nhấn F11 để chuyển sản phẩm sang bản Tài chính (nếu muốn).

Click vào nút Cập nhật Đmức từ Excel nếu bạn muốn lấy định mức cho từng sản phẩm từ file excel.

Bạn có thể tùy chọn Yes/No để lấy định mức.

F12 – Chuyển sang Tab 02: Dự án/Công trình/Hạng mục/Dịch vụ/Vụ việc.

Tương tự như trên Tab sản phẩm, bạn có thể sử dụng các phím chức năng F2, F3, F6, F8, F11 để thực hiện các thao tác trên Danh mục Dự án/Công trình/Hạng mục/Dịch vụ/Vụ việc.

F2 – Thêm mới dự án, công trình,…

Khai báo mã và diễn giải tên cho dự án, công trình, dịch vụ.

Mã cuối: Nếu là mã cuối thì trong nhóm không có nhóm con mà chỉ có các công trình, dự án, dịch vụ, vụ việc. Dùng phím Spacebar để thay đổi giữa 02 tùy chọn [C] – Nhóm cuối/[K] – Không phải là nhóm cuối.

Mã mẹ: Khai báo mã nhóm mẹ, nếu là nhóm gốc bậc 01 sẽ bỏ trống mục này. Mã nhóm mẹ thuộc danh mục nhóm và không phải là nhóm cuối.

Khai báo thông tin doanh thu, chi phí kế hoạch từ khi khởi công đến ngày 31/12/2017 (là ngày cuối cùng của kỳ kế toán trước).

Khai báo % hoàn thành công trình dự án, thông tin về ngày hoàn thành có thể bỏ trống khai báo sau khi công trình, dự án hoàn thành. Bạn cũng có thể nhập ngày dự kiến hoàn thành công trình…

Khai báo thông tin hợp đồng theo dõi của dự án, trạng thái hoạt động của công trình, dự án,…

F3 – Sửa thông tin.

F12 – Chuyển sang tab Thông tin mở rộng.

Tại đây, có thể khai báo thêm các thông tin mở rộng cho công trình tùy thuộc vào nhu cầu quản lý của doanh nghiệp.

Esc – Quay ra.

Tin trước: 6.6. Danh mục vật tư, hàng hóa

Tin tiếp: 6.8. Danh mục khoản mục phí