6.25. Danh mục Tỷ giá hạch toán

15.10.2018

Danh mục Tỷ giá hạch toán là 01 bảng bao gồm tất cả các tỷ giá của đồng ngoại tệ mà doanh nghiệp hiện đang sử dụng, được khai báo theo ngày bắt đầu áp dụng một mức tỷ giá nhật định, số liệu này sẽ được chương trình tự động lấy vào chứng từ phát sinh ngoại tệ.

Bạn có thể sử dụng các chức năng được liệt kê trên thanh tiêu đề của bảng.

Hoặc click chuột phải, chọn thực hiện các chức năng trong danh sách hiện ra.

F1 – Trợ giúp gọi tới Video hướng dẫn Danh mục tỷ giá hạch toán.

Ctrl+F1 – Gọi tới quy trình.

F2 – Thêm mới Tỷ giá hạch toán.

Mã loại tiền: Mã ngoại tê, khai báo mã loại tiền cần thêm tỷ giá. Nhấn phím Spacebar để thay đổi mã tiền tệ.

Tên loại tiền: Diễn giải thông tin tên tiền tệ.

Ngày tỷ giá: Khai báo ngày bắt đầu áp dụng tỷ giá ngoại tệ.

Tỷ giá: Khai báo tỷ giá đồng ngoại tệ so với đồng Việt Nam.

Tương tự, bạn có thể nhấn F2 để thực hiện các thao tác thêm mới khác.

F3 – Sửa thông tin.

Phiên bản Ms2018 có tính bảo mật cao hơn, khi thực hiện chức năng Gộp/Sửa/Xóa, phần mềm sẽ yêu cầu nhập mật khẩu của người tạo, sau đó mới cho phép lưu thao tác gộp/sửa/xóa.

F8 – Xóa tỷ giá hạch toán.

Xem nhật ký sửa đổi/thêm mới Tỷ giá hạch toán.

Nhật ký sửa đổi lưu Ngày thêm mới/sửa, User và Máy thêm mới/sửa.

Nội dung chi tiết sửa đổi.

Hiển thị thông tin cột.

Refresh – Làm mới màn hình.

Esc – Thoát màn hình.

Danh mục mã tiền tệ sử dụng trên chương trình được khai báo trong phần Quản trị hệ thống/Cài đặt thông tin hệ thống/Chung khác.

Tỷ giá ngoại tệ được sử dụng trên các chứng từ trong phần mềm.

Đây chính là tỷ giá đồng tiền Đô la (USD) được khai báo trong danh mục tỷ giá thỏa mãn điều kiện áp dụng. Bạn có thể thay đổi tỷ giá này nếu cần.

Trên các báo cáo, bạn có thể lên báo cáo theo Ngoại tệ bằng cách tích chọn vào nút Ngoại tệ.

Ctrl+F7 – Xem mẫu in.

Cuối năm, thực hiện chức năng tính chênh lệch tỷ giá đối với các tài khoản theo dõi chi tiết theo ngoại tệ.

Tin trước: 6.24. Danh mục Lần thanh toán

Tin tiếp: 6.26. Danh mục Lượng tồn tối đa, tối thiểu vật tư