7.10. Đơn đặt hàng sản xuất

15.10.2018

Bạn có thể chọn Đơn đặt hàng sản xuất qua Tab chứng từ trên thanh Menu ngang.

Hoặc Click chuột vào Quy trình sản xuất trên màn hình chính.

Chọn chứng từ Đơn đặt hàng sản xuất.

Đơn đặt hàng sản xuất: Cập nhật các thông tin về các đơn hàng sản phẩm cần sản xuất.

Click chuột phải bạn có thể thực hiện các chức năng trong danh sách hiện ra.

Chọn Quy trình (Ctrl+F1) để xem quy trình thực hiện Đơn đặt hàng sản xuất trong tài liệu Giới thiệu sản phẩm của Meliasoft 2018.

Bạn có thể sử dụng các phím chức năng được liệt kê trên thanh tiêu đề của chứng từ.

Hoặc các nút chức năng chính trên màn hình hiển thị.

F2 – Thêm mới chứng từ.

Khai báo Ngày và Số chứng từ Đơn đặt hàng sản xuất. Số chứng từ có thể tự tăng theo khai báo của người dùng theo Tháng/Năm.

Sử dụng phím Spacebar để thay đổi giữa các Mã tiền tệ sử dụng. Danh sách mã tiền tệ được khai báo trong phần Quản trị hệ thống.

Tỳ giá của đồng tiền tệ mình chọn sẽ tự động nhảy ra theo khai báo trong Danh mục Tỷ giá hạch toán. Bạn có thể sửa lại tỷ giá nếu muốn.

Tùy chọn có chuyển chứng từ sang Database bản thuế hay không bằng cách tích hoặc không tích vào nút Post.

Bạn có thể lấy dữ liệu cho Đơn hàng sản xuất từ Đơn hàng bán bằng cách Click nút “Lấy dữ liệu từ đơn hàng”.

Mã đối tượng của Đơn đặt hàng sản xuất được chọn trong Danh mục đối tượng.

Drop lookup chọn lại Tên đối tượng (Nếu muốn).

Địa chỉ nhảy theo địa chỉ của đối tượng được khai báo trong Danh mục đối tượng.

Khai báo thông tin diễn giải cho Đơn đặt hàng sản xuất.

Chọn nhân viên trên Danh mục quản lý nhân viên nếu theo dõi theo nhân viên.

Nhân viên giao/nhận được chọn trong Danh mục quản lý nhân viên.

Chọn Vùng trong Danh mục vùng, địa bàn. Có thể bỏ trắng nếu không theo dõi theo vùng.

Khai báo địa điểm giao hàng, phương thức thanh toán và phương thức vận chuyển (nếu có).

Mã vật tư được chọn trong Danh mục vật tư, hàng hóa.

Khai báo Ngày bắt đầu thực hiện, Ngày dự kiến hoàn thành giao-nhận hàng.

Có thể khai báo các thông tin này, phụ thuộc vào yêu cầu quản lý của đơn vị sử dụng có theo dõi hay không.

Khai báo thông tin Số lượng của sản phẩm cho Đơn đặt hàng sản xuất, Đơn giá của sản phẩm có thể nhập hoặc không.

Tương tự, bạn có thể thực hiện các thao tác thêm mới khác.

Bạn khai báo các thông tin lọc để tìm kiếm Đơn hàng bán.

Dùng phím Spacebar để chọn các dòng vật tư/chứng từ Đơn hàng bán. Ctrl+A – Chọn tất, Ctrl+U – Bỏ chọn. Có thể chọn một hoặc chọn nhiều chứng từ SO.

Enter/ESC – Thực hiện.

Bạn có thể lấy dữ liệu từ Đơn hàng bán/Đ.mức.

Bạn có thể nhập các điều kiện để lọc các đơn hàng bán.

Bạn có thể dùng tổ hợp phím Ctrl+A – Chọn hết, Ctrl+U – Bỏ chọn, Spacebar để chọn một số đơn đặt hàng bán.

Chương trình sẽ căn cứ vào định mức của từng sản phẩm để tạo dữ liệu từ đơn hàng bán cho đơn hàng sản xuất.

Bạn có thể thêm mới các chứng từ Đơn hàng sản xuất từ file Excel (nếu có).

Bạn có thể chọn Từ nhóm vật tư để tạo phiếu nhanh.

Dùng phím Spacebar để chọn các nhóm vật tư và khai báo Số lượng vào ô bên cạnh.

Esc – Chọn.

Esc – Thoát ra.

Tùy chọn đánh dấu Post sang Database bản thuế.

Tùy chọn chuyển sang Module khác (Nếu có nhiều module quản lý khác nhau).

Tùy chọn Module trong danh sách hiện ra.

Bạn có thể cập nhật tình trạng cho chứng từ bằng cách click chuột tại ô tình trạng chi tiết để nhập.

Bạn có thể chọn trạng thái cho chứng từ nếu có sử dụng quy trình duyệt chứng từ.

F3 – Sửa chứng từ.

F9 – Lọc chứng từ.

Bạn có thể nhập các thông tin lọc chứng từ.

F8 – Xóa chứng từ.

Nhấn Ctrl+F7 – Xem trước khi in.

Bạn có thể Click chuột phải để đánh màu cho chứng từ (nếu muốn).

Esc – Thoát.

Tin trước: 7.9. Chi phí vận chuyển

Tin tiếp: 7.11. Phiếu nhập thành phẩm