7.22. Đơn đặt hàng công việc

15.10.2018

Chứng từ Đơn hàng công việc được dùng để đặt ra kế hoạch các công việc cần thực hiện trong ngày để đánh giá mức độ hoàn thành có theo đúng tiến độ hay không?

Bạn có thể sử dụng các phím chức năng trên thanh tiêu đề của bảng.

Hoặc các nút chức năng ở bên dưới.

Click chuột phải bạn có thể thực hiện các chức năng trong danh sách hiện ra.

Và chọn Thêm mới (F2).

Khai báo Ngày và Số chứng từ của đơn đặt hàng công việc.

Đối tượng của chứng từ được chọn trong Danh mục đối tượng.

Địa chỉ tự động lấy theo địa chỉ được khai báo trong Danh mục đối tượng.

Diễn giải nội dung cho chứng từ đơn đặt hàng công việc.

Chọn Nhân viên trong Danh mục nhân viên.

Bạn có thể khai báo danh mục các sự kiện liên quan tại đây.

Chương trình đã khai báo cho bạn các mã sự kiện. Bạn có thể thay đổi tên diễn giải cho phù hợp với công tác quản lý tại đơn vị.

Tiếp tục nhập các thông tin chi tiết cho đơn đặt hàng công việc ở các tab bên dưới.

Chọn vật tư (Công việc) trong danh mục vật tư.

Chọn sự kiện trong danh mục sự kiện được khai báo ở phía trên.

Khai báo Ngày bắt đầu thực hiện và Ngày dự kiến hoàn thành công việc.

Các thông tin này có thể khai báo hoặc không tùy thuộc vào yêu cầu quản lý của đơn vị.

Khai báo thời gian làm việc cho dòng công việc tương ứng. Chương trình sẽ tự động tính ra tổng thời gian.

Khai báo thông tin Số lượng và Giá trị tương ứng. Bạn không nhất thiết phải khai báo đầy đủ các thông tin giá trị và trọng số.

Nhấn Alt+C – Chấp nhận.

Bạn có thể chọn “Từ nhóm vật tư” để chọn phiếu nhanh hơn.

Dùng phím Spacebar để chọn và nhập số lượng tương ứng cho từng nhóm vật tư.

Esc – Thực hiện.

Chương trình sẽ căn cứ vào định mức nhóm của từng vật tư để tạo phiếu.

Trên Danh mục Bảng giá khoán (NSLĐ) có khai báo đơn giá cho từng công việc của từng bộ phận.

F3 – Sửa chứng từ đơn hàng công việc.

Click vào nút Lấy giá khoán (Bộ phận).

Đơn giá khoán được cập nhật cho từng dòng với công việc và bộ phận tương ứng.

Tùy chọn đánh dấu post sang Database bản thuế.

Bạn có thể cập nhật tình trạng cho chứng từ bằng cách click chuột tại ô tình trạng chi tiết để nhập.

Bạn có thể chọn trạng thái cho chứng từ nếu có sử dụng quy trình duyệt chứng từ.

F8 – Xóa chứng từ.

F9 – Lọc chứng từ.

Tại đây bạn có thể nhập thông tin điều kiện để lọc chứng từ.

Ctrl+F7 – Xem trước khi in.

Esc – Thoát ra.

Tin trước: 7.21. Chứng từ tự động

Tin tiếp: 7.23. Phiếu công việc