7. Giới thiệu chứng từ

15.10.2018

Ms2018 chia làm 2 loại chứng từ: Chứng từ kế toán và chứng từ vật tư.

Cho phép kê khai và theo dõi tình hình chi theo đề nghị thanh toán.

Phiếu thu – Phiếu chi tiền mặt cho phép cập nhật các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến thu và chi tiền mặt.

Báo nợ – Báo có ngân hàng cho phép cập nhật các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến tiền gửi ngân hàng.

Đề nghị mua hàng: Cho phép cập nhật thông tin liên quan đến vật tư, hàng hóa đề nghị mua vào.

Báo giá (NCC): Báo giá Nhà cung cấp cho phép cập nhật thông tin báo giá vật tư, hàng hóa của nhà cung cấp cần mua vào.

Đơn đặt hàng mua: Cho phép cập nhật thông tin liên quan đến vật tư, hàng hóa đặt hàng mua vào.

Phiếu nhập mua: Cho phép cập nhật thông tin mua vật tư, hàng hóa.

Chi phí vận chuyển: Cho phép cập nhật việc phân bổ chi phí vận chuyển liên quan đến việc mua vật tư, hàng hóa.

Đơn đặt hàng sản xuất: Cho phép cập nhật thông tin sản phẩm của đơn đặt hàng sản xuất.

Phiếu nhập thành phẩm: Cho phép cập nhật thông tin liên quan số lượng thành phẩm hoàn thành nhập kho.

Phiếu nhập kho: Cho phép cập nhật thông tin liên quan đến vật tư, hàng hóa nhập kho nội bộ.

Báo giá cho khách hàng: Cho phép cập nhật thông tin liên quan đến báo giá vật tư, hàng hóa bán ra.

Đơn đặt hàng bán: Cho phép cập nhật thông tin liên quan đến đặt hàng vật tư, hàng hóa bán ra.

Hóa đơn bán hàng: Cho phép cập nhật thông tin liên quan đến hàng hóa, thành phẩm bán ra.

Hóa đơn bán hàng (bán lẻ): Cho phép cập nhật thông tin liên quan đến hàng hóa, thành phẩm bán ra đối với trường hợp bán hàng siêu thị.

Hàng bán bị trả lại: Cho phép cập nhật thông tin liên quan đến hàng hóa, thành phẩm khách hàng trả lại.

Phiếu xuất kho: Cho phép cập nhật thông tin liên quan đến các nghiệp vụ phát sinh xuất kho nội bộ.

Phiếu xuất lắp ráp: Cho phép cập nhật thông tin liên quan đến xuất vật tư, linh kiện lắp ráp thành phẩm.

Bù trừ công nợ: Dùng để cập nhật các phát sinh bù trừ công nợ giữa các đối tượng công nợ (Khách hàng, Nhà cung cấp,…)

Phiếu kế toán khác: Dùng để cập nhật các bút toán không được cập nhật vào các chứng từ khác.

Chứng từ tự động: Chương trình tự tạo ra khi thực hiện các thao tác tạo chứng từ tự động (Tính khấu hao, Tính lương hay Kết chuyển cuối kỳ).

Đơn hàng (Kế hoạch) công việc: Cập nhật kế hoạch các công việc cần thực hiện, mục đích để theo dõi tiến độ thực hiện công việc.

Phiếu công việc: Cho phép cập nhật thông tin các công việc thực hiện phục vụ cho việc thống kê năng suất lao động.

Bảng lương: Cập nhật thông tin để tính lương nhân viên.

Tin trước: 6.32. Danh mục khóa sổ cuối kỳ

Tin tiếp: 7.0. Đề nghị thanh toán