9. Giới thiệu phần cuối năm

15.10.2018

Cuối mỗi năm làm việc, bạn có thể thực hiện các chức năng cuối năm được liệt kê trong menu cuối năm.

Tính chênh lệch tỷ giá được dùng để tính chênh lệch tỷ giá tự động với những tài khoản có theo dõi ngoại tệ.

Tạo năm làm việc mới: Khi thực hiện chức năng này, năm làm việc tiếp theo sẽ được tạo ra để bạn có thể thực hiện tiếp thao tác chuyển số dư sang năm sau.

Chuyển số dư sang năm tài chính sau: Được sử dụng để chuyển số dư cuối năm này sang đầu năm tài chính tiếp theo như số dư tài khoản, số tồn kho, số dư các thành phẩm dở dang (giá thành).

Bạn có thể tìm kiếm trên thanh MeliaSearch để tìm kiếm đến các chức năng cuối năm.

Bạn cũng có thể truy cập vào các chức năng này thông qua cửa sổ Explorer, phần chức năng cuối năm.

Tin trước: 8.8. Kiểm kê vật tư, hàng hóa

Tin tiếp: 9.1. Tính chênh lệch tỷ giá