4. Giới thiệu phần đầu kỳ

15.10.2018

Phần đầu kỳ được sử dụng để khai báo số dư đầu kỳ kế toán khi bắt đầu sử dụng chương trình. Các kỳ kế toán sau, chương trình có chức năng tự động chuyển số dư.

Số dư đầu kỳ tài khoản: Khai báo số dư đầu kỳ các tài khoản kế toán khi bắt đầu sử dụng chương trình Meliasoft.

Số tồn kho đầu kỳ: Khai báo số tồn kho đầu kỳ của từng vật tư, hàng hóa chi tiết cho từng kho, từng mặt hàng khi bắt đầu sử dụng chương trình.

Số dư đầu cho các chứng từ có hạn thanh toán: Khai báo số dư đầu kỳ của các chứng từ đó theo hạn thanh toán nhằm tiếp tục theo dõi mức độ chiếm dụng vốn và bị chiếm dụng vốn của Doanh nghiệp.

Tại đây, bạn có thể khai báo số dư đầu kỳ cho các tài khoản.

Bạn có thể khai báo số tồn kho đầu kỳ.

Tại đây, bạn có thể khai báo số dư đầu cho các chứng từ có hạn thanh toán.

Tin trước: 2. Giao diện mới phiên bản Meliasoft 2018

Tin tiếp: 4.1. Số dư đầu kỳ tài khoản