5.6. Hiệu quả sử dụng nguồn lực

15.10.2018

Sau khi cân đối nguồn lực, báo cáo Hiệu quả sử dụng nguồn lực cho bạn biết số vật tư tiêu hao thực tế so với định mức NVL.

Bạn có thể truy cập Hiệu quả sử dụng nguồn lực bằng cách vào Menu Quản lý, chọn 7. Hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Khai báo khoảng thời gian lên báo cáo.

Chọn mã lô, bộ phận nếu có theo dõi theo lô (bộ phận). Bỏ trắng để lên cho tất cả.

Bạn cũng có thể dùng phím Space Bar để chọn lên nhiều lô cùng lúc.

Tùy chọn kho sản xuất và chứng từ sản xuất. Chương trình căn cứ vào đây để xác định số nguyên vật liệu theo định mức đã được khai báo trong danh mục sản phẩm (công trình).

Nhấn Space Bar để chọn nhiều kho cùng lúc.

Nhấn Space để tích chọn, Ctrl+A để chọn tất cả, Ctrl+U để bỏ chọn.

Esc để cập nhật.

Click vào nút ba chấm để chọn các chứng từ sản xuất.

Khai báo thông tin lọc chứng từ xuất kho NVL. Chương trình sẽ căn cứ vào đây để xác định số NVL tiêu hao thực tế.

Khai báo kho xuất NVL. Bạn có thể nhấn phím Space Bar để vào danh mục.

Click vào nút ba chấm để chọn các chứng từ xuất trong danh sách.

Khai báo mã giao dịch và TK nợ, TK có. Chương trình sẽ tập hợp các chứng từ có các thông tin này.

Tùy chọn có loại chứng từ chuyển kho hay các chứng từ không định khoản sổ cái hay không. Nhấn phím Space để tích hoặc bỏ tích.

Tùy chọn hiển thị theo vật tư đại diện nếu có theo dõi theo vật tư đại diện. Thông tin này được khai báo trong danh mục vật tư.

Dùng phím Space Bar để thay đổi giữa các kiểu báo cáo.

Chấp nhận để lên báo cáo.

Tại đây chương trình hiển thị cho bạn biết định mức tiêu hao NVL, mức tiêu hao NVL thực tế, từ đó tính ra mức chênh lệnh và % chênh lệch tương ứng.

Enter để xem chi tiết định mức tiêu hao.

Tại đây liệt kê những chứng từ với thành phẩm có sử dụng định mức từ vật tư ‘VT001’.

Tiêu hao định mức NVL và tiêu hao thực tế NVL từ chứng từ phát sinh.

Bạn có thể F3 để xem, sửa chứng từ ngay tại đây.

Mức chênh lệch được tính bằng tiêu hao định mức trừ đi mức tiêu hao thực tế. Những dòng có mức tiêu hao thực tế lớn hơn sẽ có màu đỏ (Có thể do dùng lãng phí).

Phần trăm chênh lệch được tính bằng Chênh lệch chia cho mức tiêu hao định mức NVL.

Tin trước: 5.5. Cân đối nguồn lực

Tin tiếp: 5.7. Theo dõi tiến độ sản xuất.