8.7. Khóa sổ kết chuyển

15.10.2018

Bạn có thể vào màn hình Khóa sổ (Kết chuyển) cuối kỳ biểu tượng trên màn hình.

Hoặc qua Menu Cuối kỳ, chọn Khóa sổ (Kết chuyển) cuối kỳ.

Chọn khoảng thời gian khóa sổ, tùy chọn này có ý nghĩa tập hợp các phát sinh trong kỳ

Chọn đối tượng trong Danh mục đối tượng. Sẽ được chương trình lấy vào làm đối tượng của chứng từ kết chuyển

Tại đây, chương trình đã khai báo sẵn các bút toán khóa sổ kết chuyển cuối kỳ. Các bút toán này được khai báo trong Danh mục Khóa sổ cuối kỳ, bạn có thể vào danh mục đó để thực hiện các thao tác Thêm mới/Sửa/Xóa các bút toán khóa sổ.

Dùng phím Spacebar để lựa chọn các bút toán kết chuyển. Có thể Ctrl + A để chọn tất cả, Ctrl + U để bỏ chọn.

Sau khi chọn xong các bút toán muốn kết chuyển, bạn nhấn phím chức năng F10 để thực hiện kết chuyển cuối kỳ.

Bảng hiển thị cho phép bạn chọn lại thời gian kết chuyển và đối tượng trên chứng từ tự động (nếu muốn).

Chọn Yes nếu muốn khóa sổ ngay sau khi kết chuyển.

Sau khi thực hiện kết chuyển, chương trình sẽ hiển thị kết quả kết chuyển là các bút toán tự động được tạo ra.

Trường hợp cần kết chuyển giá vốn công trình (Dịch vụ, vụ việc) bạn có thể dùng phím F9 tại bút toán này để xem chi tiết.

Tại đây, chương trình liệt kê các sản phẩm công trình, dịch vụ với thông tin doanh thu, chi phí tương ứng trong kỳ.

Tại đây, bạn có thể nhập tỉ lệ % lợi nhuận/Doanh thu hoặc Chi phí mà bạn muốn kết chuyển trong kỳ này.

Dùng phím Spacebar hoặc Ctrl+A để lựa chọn các công trình sẽ thực hiện kết chuyển giá vốn.

Ctrl + A: Chọn tất cả các bút toán kết chuyển.

Ctrl + F10: Xóa tất cả các bút toán kết chuyển (Nếu muốn kết chuyển lại).

Chương trình hỏi bạn có chắc chắn muốn xóa hay không.

Dùng phím Spacebar để chọn lại các bút toán kết chuyển hoặc Ctrl + A để chọn tất cả.

F10 – Thực hiện kết chuyển lại.

Tại đây, bạn cũng có thể thay đổi tỷ lệ % lợi nhuận hoặc chi phí cho từng khoản mục phí.

ESC – Lưu và thực hiện kết chuyển tiếp.

Tại đây, bạn có thể F3 để xem/sửa lại chứng từ nếu muốn.

Bạn có thể vào Chứng từ tự động để xem các chứng từ được tạo ra sau khi thực hiện kết chuyển cuối kỳ.

F9 – Lọc chứng từ.

Các chứng từ tự động được tạo ra trong phần khóa sổ được lưu trong phần chứng từ tự động.

F3 – Xem/Sửa chứng từ tự động.

Ctrl + F7: Xem mẫu in.

Bạn có thể lên các báo cáo liên quan để xem phát sinh tài khoản trong kỳ.

Enter – Xem chi tiết phát sinh.

Enter.

Ctrl+F7 – Xem mẫu in.

Tin trước: 8.6. Tính giá thành sản phẩm

Tin tiếp: 8.8. Kiểm kê vật tư, hàng hóa