10.1. Kiểm tra lỗi logic báo cáo

15.10.2018

Chương trình hỗ trợ bạn có thể đối chiếu số liệu giữa các báo cáo với Bảng cân đổi số phát sinh.

Bạn có thể lên Báo cáo Bảng cân đối số phát sinh hoặc Bảng cân đối số phát sinh (Quản trị) để Kiểm tra lỗi logic của báo cáo.

Bạn có thể Click để chọn hoặc bỏ chọn Kiểm tra lỗi logic.

Chương trình đưa ra cảnh báo nếu có lỗi nguyên lý.

Phần ghi chú sẽ cảnh báo giúp bạn những lỗi nguyên lý của chương trình như sai tính chất tài khoản, chưa kết chuyển, hay không khớp đúng với các cảnh báo khác.

Ví dụ, ở đây tài khoản 1111 không thể dư Có. Bạn có thể Enter để xem chi tiết.

Enter – Chi tiết.

F3 – Xem, sửa chứng từ.

Cảnh báo chênh lệch giữa kế toán và TSCĐ. Bạn có thể mở thêm bảng tính khấu hao TSCĐ để đối chiếu và điều chỉnh lại.

Trong trường hợp số dư đầu kỳ TK 211 trong kế toán sai so với trong quản lý tài sản, bạn có thể vào trong Đầu kỳ/Số dư đầu kỳ tài khoản để sửa lại.

Dựa vào các gợi ý của chương trình bạn có thể xem, sửa lại cho đúng và vào lại báo cáo để kiểm tra.

TK 1111 dư bên Nợ là đúng nguyên lý nên sẽ không có Ghi chú đi kèm.

Số phát sinh trong kế toán và trong quản lý tài sản đã khớp nhau nên chương trình không có ghi chú đi kèm.

Trong trường hợp này, chương trình có ghi chú các tài khoản chưa kết chuyển. Bạn cần thực hiện khóa sổ (kết chuyển) cuối kỳ.

Thực hiện lại việc khóa sổ, kết chuyển cuối kỳ.

Lên lại báo cáo.

TH không có lỗi nguyên lý, chương trình sẽ hiện thông báo.

Không có dòng ghi chú về lỗi nguyên lý nào.

Tin trước: 10. Giới thiệu phần báo biểu

Tin tiếp: 10.2. Trích rút dữ liệu