8.2. Phân bổ chi phí trả trước

15.10.2018

Bạn có thể vào chức năng cuối kỳ trên thanh menu ngang để chọn Phân bổ chi phí trả trước.

Hoặc Click chuột vào Quy trình kế toán trên màn hình chính.

Chọn chức năng Phân bổ chi phí trả trước.

Chức năng Phân bổ chi phí trả trước được dùng để phân bổ các chi phí trả trước (ngắn hạn hoặc dài hạn).

Khai báo tháng cần phân bổ chi phí.

Sau khi lựa chọn tháng cần phân bổ chi phí, chương trình tự động liệt kê các khoản chi phí cần phân bổ trong tháng đó (Thông tin được lấy từ phần Quản lý chi phí trả trước).

Khai báo Tài khoản nợ chi phí phân bổ.

Sau khi chọn TK Nợ, chương trình tự động lấy ra các khoản chi phí tương ứng có hạch toán TK Nợ đó. Có thể bỏ trắng thông tin TK Nợ để hiển thị tất cả các khoản chi phí trong tháng.

Tương tự, bạn có thể lọc theo tài khoản theo dõi. Bỏ trắng để tính cho tất cả các khoản chi phí trong tháng đó.

Chọn đối tượng trong Danh mục đối tượng, sẽ là đối tượng trên Phiếu tự động khi chương trình tự động phân bổ.

Xóa phân bổ được sử dụng trong trường hợp phân bổ lại. Xóa bút toán phân bổ tự động để tính và tạo lại bút toán mới..

Thực hiện phân bổ chi phí trả trước, bạn có thể chọn phương pháp tính phân bổ CPTT trong phần Quản trị hệ thống/ Cài đặt thông tin hệ thống/ Quản lý tài sản.

Dùng phím Spacebar để thay đối giữa 2 tùy chọn phương pháp phân bổ CPTT.

Bạn có thể dùng phím Spacebar để thay đổi Có hay Không sửa lại giá trị phân bổ năm, tháng tương ứng.

Lưu và tạo phiếu kế toán.

Bạn có thể F3 – Xem/ Sửa chứng từ.

Esc – Thoát.

Bạn có thể xem Hướng dẫn chi tiết bằng cách Click vào nút “Hướng dẫn”.

Esc – Quay ra.

Tin trước: 8.1. Tính khấu hao TSCĐ

Tin tiếp: 8.3. Tính giá vốn hàng xuất