8.5. Phân bổ chi phí chung cho các công đoạn

15.10.2018

Chọn Menu Cuối kỳ –> 6. Phân bổ chi phí chung cho các công đoạn

Khi doanh nghiệp sản xuất có những chi phí chung phát sinh liên quan đến nhiều công đoạn (nếu có), thì cần phải thực hiện chức năng phân bổ chi phí chung cho các công đoạn

Lưới hiển thị phía trên lưu thông tin về các dòng chi phí chung cần phân bổ cho các công đoạn.

Bảng dưới liệt kê những tài khoản giá thành được phân bổ chi phí (1541, 1542, 1543,…)

Xóa bút toán phân bổ: Mục đích để xóa hết những bút toán cùng kỳ để thực hiện phân bổ, được dùng trong trường hợp phân bổ lại.

Chọn khoảng thời gian phân bổ.

Chọn đối tượng trong danh mục đối tượng, chương trình sẽ lấy đối tượng này vào chứng từ tự động sau khi thực hiện phân bổ

Xóa bút toán phân bổ cũ (nếu có).

Bạn có thể sử dụng phím chức năng F2 – Thêm dòng, F8 – Xóa dòng phân bổ chi phí chung cho các công đoạn.

F2 – Thêm dòng.

Chọn Tài khoản chi phí trong danh mục tài khoản. Đồng thời, có thể chọn để phân bổ theo một số khoản mục phí hoặc loại trừ các khoản mục phí ra khỏi số phân bổ. Để trắng coi như phân bổ cho tất cả các khoản mục phí.

Dùng phím Spacebar để thay đổi giữa 02 tùy chọn Loại phân bổ: 1- Hệ số, 2 – Tỷ lệ.

Click chọn các dòng chi phí phân bổ bằng phím Spacebar hoặc bằng cách click chuột.

F2 – Thêm dòng.

F2 – Thêm khai báo.

Với các dòng chi phí, chọn Loại phân bổ là 1 – Hệ số, bạn khai báo hệ số phân bổ cho từng công đoạn tại Tab chi tiết bên dưới.

Với những dòng phân bổ theo tỷ lệ, bạn có thể chọn các tiêu thức phân bổ là các Tài khoản đi, Tài khoản đến hoặc Tài khoản loại trừ.

Dùng phím Spacebar để tích chọn hoặc bỏ chọn các tài khoản.

Chương trình hỗ trợ lấy tỷ lệ cho các công đoạn (dòng sản phẩm) căn cứ vào các tiêu thức phân bổ khai báo.

Với loại phân bổ là 1 – Hệ số, người dùng có thể nhập lại hệ số phân bổ.

Chấp nhận để thực hiện phân bổ.

Sau khi phân bổ chương trình hiển thị các bút toán tự động. Bạn có thể F3 để xem, sửa chứng từ.

Mỗi đơn vị có quy trình sản xuất, công đoạn thực hiện, tiêu thức phân bổ chi phí khác nhau nên chức năng phân bổ chi phí chung cho các công đoạn sẽ do nhân viên triển khai của Meliasoft trực tiếp hướng dẫn.

F3 – Xem chứng từ.

Bạn có thể vào Chứng từ tự động để xem các chứng từ tự động chương trình tạo ra sau khi thực hiện chức năng Phân bổ chi phí chung cho các công đoạn.

F3 – Xem, sửa chứng từ.

Lên Báo cáo Bảng phân bổ chi phí sản xuất chung để xem chi phí phân bổ cho các công đoạn.

Tin trước: 8.4. Phân bố chi phí cho dự án, công trình

Tin tiếp: 8.6. Tính giá thành sản phẩm