7.20. Phiếu kế toán khác

15.10.2018

Phiếu kế toán khác là chứng từ kế toán dùng để cập nhật các bút toán khác khi không được cập nhật vào các chứng từ kế toán còn lại.

Bạn có thể vào Phiếu kế toán khác qua menu Chứng từ, chọn Phiếu kế toán khác.

Bạn có thể chọn các chức năng được liệt kê trên thanh tiêu đề bảng.

… Hoặc các nút chức năng chính trên màn hình hiển thị.

Hoặc Click chuột phải để thực hiện các chức năng trong danh sách hiện ra.

Trợ giúp (F1) – Gọi tới Video hướng dẫn sử dụng Phiếu kế toán khác trên phần mềm.

Chọn Quy trình (Ctrl + F1) để xem quy trình thực hiện Phiếu kế toán khác trong tài liệu Giới thiệu sản phẩm của Meliasoft 2018.

F2 – Thêm mới. Hoặc Click chuột phải và chọn Thêm mới Phiếu kế toán khác (F2).

Khai báo ngày và số chứng từ phiếu kế toán.

Dùng phím SpaceBar để thay đổi giữa các mã tiền tệ sử dụng. Danh sách mã tiền tệ được khai báo trong phần quản trị hệ thống.

Tùy chọn đánh dấu chuyển chứng từ sang Database bản Thuế.

Mã đối tượng của Phiếu kế toán khác được chọn trong Danh mục đối tượng.

Khai báo thông tin diễn giải cho chứng từ kế toán khác.

Khai báo tài khoản nợ, có và số tiền phát sinh tương ứng với từng dòng định khoản.

Chọn mã khoản mục trong Danh mục khoản mục phí cho tài khoản chi phí.

Chọn Mã hợp đồng và Sản phẩm/CT nếu có theo dõi chi tiết theo Hợp đồng, Sản phẩm/CT.

Khai báo mã thuế VAT (Nếu có).

F12 – Chuyển sang tab chi tiết 2.

Tại đây, bạn có thể khai báo các thông tin sản phẩm, lô hàng, TSCĐ liên quan và thông tin chi tiết hóa đơn thuế VAT (nếu có).

Nhấn F4 để copy dữ liệu cho các dòng thông tin còn lại.

F12 – Chuyển sang tab chi tiết 3.

Tại đây lưu các thông tin quản lý mở rộng. Các tiêu chí quản lý có thể thay đổi theo yêu cầu người dùng.

Alt+C – Chấp nhận.

F2 – Thêm mới chứng từ.

Tương tự cho các thao tác cập nhật khác.

F3 – Xem/Sửa chứng từ.

Ctrl+F7 – Xem trước khi in.

F8 – Xóa chứng từ.

F6 – Gộp chứng từ đã tích chọn.

F9 – Lọc chứng từ theo điều kiện.

Tùy chọn đánh dấu post sang Database bản thuế.

Tùy chọn chuyển sang Module khác (nếu có nhiều module quản lý khác nhau).

Tùy chọn các Module trong danh sách hiện ra.

Bạn có thể cập nhật tình trạng chi tiết cho chứng từ bằng cách click chuột tại ô tình trạng chi tiết để nhập.

Bạn có thể chọn trạng thái cho chứng từ nếu có sử dụng quy trình duyệt chứng từ.

Bạn có thể lên các báo cáo để xem số liệu liên quan tới phát sinh của tài khoản.

Nhập điều kiện lọc cần lên báo cáo.

Enter – Xem chi tiết phát sinh.

F3 – Xem/Sửa chứng từ ngay trên màn hình báo cáo.

Ctrl+F7 – Xem mẫu in

Tin trước: 7.19. Bù trừ công nợ

Tin tiếp: 7.21. Chứng từ tự động