7.11. Phiếu nhập thành phẩm

15.10.2018

Bạn có thể chọn Phiếu nhập thành phẩm qua Tab chứng từ trên thanh Menu ngang.

Hoặc Click chuột vào Quy trình sản xuất trên màn hình chính.

Chọn chứng từ Phiếu nhập thành phẩm.

Phiếu nhập thành phẩm: Dùng để cập nhật số lượng thành phẩm nhập kho sản xuất.

Click chuột phải bạn có thể thực hiện các chức năng trong danh sách hiện ra.

Chọn Quy trình (Ctrl+F1) để xem quy trình thực hiện Phiếu nhập thành phẩm trong tài liệu Giới thiệu sản phẩm của Meliasoft 2018.

Bạn có thể sử dụng các phím chức năng được liệt kê trên thanh tiêu đề của chứng từ.

Hoặc các nút chức năng chính trên màn hình hiển thị.

Nhấn F2 – Thêm mới.

Khai báo Ngày và Số chứng từ Phiếu nhập thành phẩm. Số chứng từ có thể tự tăng theo khai báo của người dùng theo Tháng/Năm.

Sử dụng phím Spacebar để thay đổi giữa các Mã tiền tệ sử dụng. Danh sách mã tiền tệ được khai báo trong phần Quản trị hệ thống.

Tỷ giá của đồng tiền tệ mình chọn sẽ tự động nhảy ra theo khai báo trong Danh mục Tỷ giá hạch toán. Bạn có thể nhập lại tỷ giá (nếu muốn).

Tùy chọn có chuyển chứng từ sang Database bản thuế hay không bằng cách tích hoặc không tích vào nút Post.

Chọn Mã giao dịch vật tư trong Danh mục giao dịch vật tư.

Tài khoản sẽ được lấy theo tài khoản khai báo của mã giao dịch vật tư.

Mã đối tượng của Phiếu nhập thành phẩm được chọn trong Danh mục đối tượng.

Bạn có thể Drop lookup chọn lại Tên đối tượng.

Các thông tin Ông bà, Địa chỉ được lấy từ khai báo của đối tượng chọn. Tuy nhiên bạn có thể thay đổi lại.

Diễn giải cho chứng từ Phiếu nhập thành phẩm.

Chương trình hỗ trợ tạo Phiếu nhập thành phẩm lấy dữ liệu từ file Excel và SQL (nếu có).

Nhập thông tin mã vạch cho vật tư nếu bạn có theo dõi Quản lý mã vạch.

Mã vật tư được chọn trong Danh mục vật tư, hàng hóa.

Bạn có thể Drop lookup chọn lại tên vật tư.

Khai báo Mã kho nhập và định khoản Nợ – Có tương ứng. Các thông tin này có thể tự động nhảy ra nếu bạn có khai báo Mã kho mặc định của vật tư và Tài khoản mặc định trong Giao dịch vật tư.

Các thông tin này có thể khai báo hoặc không tùy thuộc vào yêu cầu quản lý tại đơn vị có theo dõi hay không.

Chọn đơn đặt hàng bán liên quan nếu có theo dõi đơn đặt hàng.

Khai báo Số lượng, Đơn giá của từng thành phẩm. Bạn có thể nhập hoặc không cần nhập Đơn giá của thành phẩm.

Tương tư, bạn có thể thực hiện thao tác thêm mới Phiếu nhập thành phẩm khác.

Bạn có thể chọn Lấy dữ liệu từ file excel theo mẫu chuẩn của chương trình nếu muốn.

Bạn có thể chọn lấy dữ liệu từ “Đơn đặt hàng sản xuất” nếu theo dõi theo đơn đặt hàng sản xuất.

Dùng phím Spacebar để chọn các dòng vật tư/Chứng từ Đơn đặt hàng sản xuất. Ctrl+A – Chọn tất, Ctrl+U – Bỏ chọn. Có thể chọn một Đơn đặt hàng sản xuất hoặc chọn nhiều đơn hàng.

Enter – Chọn.

Bạn có thể thực hiện 1 phần đơn hàng bằng cách nhập lại số lượng thành phẩm sản xuất.

Dùng tổ hợp phím Alt+C để chấp nhận.

Bạn có thể chọn Từ nhóm vật tư để tạo phiếu nhanh.

Dùng phím Spacebar để chọn các nhóm vật tư và khai báo Số lượng vào ô bên cạnh.

Esc – Thực hiện.

Chương trình căn cứ vào Số lượng định mức nhóm của vật tư trong Danh mục vật tư hàng hóa để tạo phiếu.

Click vào nút Lấy dữ liệu từ nhập TP/Đ.mức để tạo phiếu (nếu muốn).

Bạn có thể nhập điều kiện để lọc chứng từ.

Bạn có thể dùng phím Spacebar để chọn từng vật tư. Ctrl+A – Chọn tất, Ctrl+U – Bỏ chọn chứng từ.

Esc – Chọn.

Esc – Thoát ra.

Tùy chọn đánh dấu post sang Database bản thuế.

Tùy chọn chuyển sang Module khác (nếu có nhiều module quản lý khác nhau).

Tùy chọn Module trong danh sách hiện ra.

Bạn có thể cập nhật tình trạng cho chứng từ bằng cách click chuột tại ô tình trạng chi tiết để nhập.

Bạn có thể chọn trạng thái cho chứng từ nếu có sử dụng quy trình duyệt chứng từ.

F3 – Sửa chứng từ.

Spacebar để đánh dấu các chứng từ.

F6 – Gộp chứng từ.

F9 – Lọc chứng từ.

Tại đây, bạn có thể nhập các điều kiện để lọc chứng từ.

Chương trình liệt kê danh sách các chứng từ thỏa mãn.

F8 – Xóa chứng từ.

Ngoài ra, bạn có thể nhấn Ctrl+F7 để xem trước khi in (nếu muốn).

Bạn có thể Click chuột phải chọn Đánh dấu màu (Ctrl+B) để bôi màu cho chứng từ.

Esc – Thoát.

Tin trước: 7.10. Đơn đặt hàng sản xuất

Tin tiếp: 7.12. Phiếu nhập kho