12.4. Sao lưu/Backup dữ liệu

15.10.2018

Backup dữ liệu là hành động tạo ra bản sao của dữ liệu đang chạy trên các thiết bị như máy chủ, VPS, hosting, máy tính,… để dùng khi bản chính có sai sót hoặc trục trặc.

Tuy nhiên, khi máy chủ gặp sự cố như bị hỏng ổ cứng, bị vi rút tấn công,… có thể dẫn đến mất dữ liệu. Vì vậy, Meliasoft đưa ra giải pháp bạn có thể sao lưu dữ liệu ngay trên các máy trạm sử dụng phần mềm.

Đường dẫn sao lưu trên máy chủ; Đã khai báo trong “Quản trị hệ thống”.

Tích chọn sao lưu dữ liệu về máy trạm dự phòng (mặc định đã tích).

Tích để tự động xóa các file đã sao lưu về máy trạm từ thời điểm nào (ngày).

Đường dẫn sao lưu trên máy trạm, mặc định để sẵn là thư mục Backup của chương trình chạy, bạn có thể thay đổi lại.

Cho phép lựa chọn database thực hiện sao lưu dự phòng. Mặc định người sử dụng đang thao tác ở database nào, sẽ note màu vàng.

Nhấn “Chấp nhận” để thực hiện sao lưu.

Bạn có thể chọn biểu tượng Quyển lịch phía dưới để thiết lập kế hoạch sao lưu.

Thiết lập kế hoạch sao lưu: ngày, giờ sao lưu trong ngày. Chương trình sẽ thực hiện tự động việc sao lưu theo kế hoạch khi người dùng truy cập phần mềm.

Chương trình hỗ trợ xem nhật ký kiểm tra việc sao lưu dữ liệu.

Đây là kết quả của việc sao lưu dữ liệu: Dữ liệu được lưu ở máy chủ và máy trạm.

Đường dẫn sao lưu của máy chủ.

Danh sách các file sao lưu.

Tại máy trạm.

Đường dẫn sao lưu (theo lựa chọn ban đầu).

Danh sách các file sao lưu.

Tin trước: 12.3. Chọn đơn vị cơ sở (thành viên)

Tin tiếp: 12.5. Phục hồi dữ liệu