9.2. Tạo năm làm việc mới

15.10.2018

Tạo năm làm việc mới được sử dụng để thêm mới năm làm việc khi đã kết thúc năm làm việc cũ.

Chọn Yes nếu bạn chắc chắn muốn tạo năm làm việc mới.

Năm làm việc mới đã được tạo. Bạn có thể chọn năm làm việc tại đây.

Tin trước: 9.1. Tính chênh lệch tỷ giá

Tin tiếp: 9.3. Chuyển số dư sang năm tài chính sau